Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
172100/255150-0534-50037-007สภาวะการทำการประมง ผลจับสัตว์น้ำ และการบริโภคสัตว์น้ำของชาวประมงในทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประภาส สุตันติราษฎร์
1738/254845 1554 45055ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตปลาโมง ในกระชังในแม่น้ำโขงศิราณี งอยจันทร์ศรี
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล
17422/255148-0579-48059ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์
ผ่องใส จันทร์ศรี
17551/255149-0579-49054สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมาแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์
พงศ์เทพ จันทรชิต
17645/254945-1548-45134การเพาะไรแดงโดยใช้กากมันเส้นบด สุขุม ปะทักขินัง
ศิพร หล้าสุวงษ์
บานเย็น นวลศรี
17815/254847-0579-47183คุณภาพน้ำและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในแม่น้ำชีแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์
จารึก นาชัยเพิ่ม
17922/254845-1 548-15134การเพาะไรแดงโดยใช้กากน้ำตาลศิพร หล้าสุวงษ์
บานเย็น นวลศรี
18041/253937 12455 1302 001 092การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตบุญช่วย เชาว์ทวี
สุภัทรา อุไรวรรณ์
มะลิ ลาน้ำเที่ยง
18167/254745-1-156-54-5-108-008การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้เครื่องเติมอากาศแบบกังหันใบพัดนพดล จินดาพันธ์
อัญชลี ตันติกุล
18234/254847-0549-47067การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยไรแดงเสริมอาหารและอาร์ทีเมียธีระวัฒน์ สัมภวมานะ
จรีภรณ์ มีศรี
18316/255151-0549-51055การอนุบาลลูกปลาแขยงนวลวัยอ่อนที่ระดับความหนาแน่นต่างกันณรงค์ เลี่ยนยงค์
นพดล จินดาพันธ์
18417/255050-0549-50027การเพาะพันธุ์ปลาแขยงนวลธีรวัฒน์ สัมภวมานะ
สุวีณา บานเย็น
นพดล จินดาพันธ์
18519 /255049-0549-49173ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดงสุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์
ธีรวัฒน์ สัมภวมานะ
สุวีณา บานเย็น
18622/254512-3456-78901-234การเลี้ยงปลาเค้าดำในกระชังด้วยอัตราการให้อาหารต่างกันสง่า ลีลาสง่า
นพดล จินดาพันธ์
จรีภรณ์ ศรียศ
18719 /254137-12460-1450-000-120การพัฒนาของรังไข่ปลาจีดสันติชัย รังสิยาภิรมย์
ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
ยุวดี สกุลแก้ว
18865/254742-421-156-501-1-143-019การเพาะพันธุ์ปลาช่อนงูเห่าอัญชลี ตันติกุล
ธีรวัฒน์ สัมภวมานะ
18963/255151-0549-51047ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการพัฒนาการปลาตะพัดวัยอ่อนนพดล จินดาพันธ์
ณรงค์ เลี่ยนยงค์
19061/255150-0549-50034-006โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุภาพ สังขไพฑูรย์
19181/254945-1565-45010-002การทำการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวปรปะมงในแม่น้ำตาปีสุภาพ สังขไพฑูรย์
นิติกร ผิวผ่อง
เกสศิณีย์ แท่นนิล
1927/255251-0549-51034-003สภาวะการประมง และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนชาวประมงรอบแม่น้ำตาปีนิติกร ผิวผ่อง
สุภาพ สังขไพฑูรย์
สุวีณา บานเย็น

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »