Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1525/254138-1-4-68-2-302-067-177ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังในที่ดินพรุ จังหวัดนราธิวาสอนันต์ สี่หิรัญวงศ์
เจริญไชย ศรีสุวรรณ์
15318/254439-1-21-68-1-301-067-119การอนุบาลปลาหมอไทยในถังไฟเบอร์กลาสด้วยอัตาปล่อยที่ต่างกันอนันต์ สี่หิรัญวงศ์
เจริญไชย ศรีสุวรรณ์
15436/309448-0554-48014-007การทดลองเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็กเพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ุอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์
สุชาติ ไกรสุรสีห์
จริยา ปลัดอิ่ม
1557/253837-12468-1105-000-105ชลชีววิทยาแะทรัพยากรประมงพรุดอนนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานีสุรศักดิ์ กุลลาย
สุวิมล สี่หิรัญวงศ์
ดวงแข อังศุภานิช
อะมีเน๊าะ มะหมัด
15612/254341-2-21-16-1-302-041-017การเลี้ยงปลาตะเพียนด้ยอาหารผสมกากตะกอนจากโรงงานผลิตเบียร์วิทยา ตินนังวัฒนะ
ทวี วิพุทธานุมาศ
15779/254949-0564-49121การเลี้ยงปลาอีกงในกระชังด้วยความถี่ในการให้อาหารต่างกันสุภาพร มหันต์กิจ
ยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์
มาลัย อิ่มศิลป์
15868/254747-0502-47177การเลี้ยงลูกปลาช่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกันจินตนา โตธนะโภคา
สุภาพร มหันต์กิจ
15913/254341-1-21-16-1-302-041-057การศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาวขนาดเล็กวิทยา ตินนังวัฒนะ
ทวี วิพุทธานุมาศ
16012/254442-42-2-1524-03-1-127-080ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาจาดทวี วิพุทธานุมาศ
อรรณพ อิ่มศิลป์
มาลัย อิ่มศิลป์
16132/254542-43-1-15-30-01-1-344-007อัตราส่วนเพศที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาแรดในบ่อซีเมนต์สุจิตรา สรสิทธิ์
ประวิทย์ ละออบุตร
อุทัย องอาจ
ณัฐธยาน์ รุกขสุคนธ์
1621/254340-1-21-28-1-105-074-157ชีววิทยาบางประการของปลาหมูขาวในแม่น้ำน่าน จังหวัดพิจิตรสุจิตรา สรสิทธิ์
16314/254644-44-1-15-30-04-1-015-040ชีววิทยาบางประการของปลากระดี่หม้อในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรสุจิตรา สรสิทธิ์
ประวิทย์ ละออบุตร
กฤษณา องอาจ
อุทัย องอาจ
ณัฐธยาน์ รุกขสุคนธ์
1647/255045-1530-45009-008ชีววิทยาบางประการของปลาดุกด้านในจังหวัดพิจิตรภานุเดช สุโกมล
จิราพร พรหมประเสริฐ
สุจิตรา สรสิทธิ์
พรรณนา มีขุน
1654/255248-0532-48063โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรจิราพร พรหมประเสริฐ
สมศกดิ์ ทองหุล
ภานุเดช สุโกมล
ประวิทย์ ละออบุตร
อำนาจ คล่องแคล่ว
16648/254847-0532-47058-004การเลี้ยงปลาชะโดในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกันสุจิตรา สรสิทธิ์
สุทัศน์ เผือกจีน
1677/255352-0532-52149การเพาะพันธุ์ปลาหมูโยโย่ด้วยฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เพื่อเร่งการตกไข่นิภา กาลศรี
จิราพร พรหมประเสริบ
ชัยศิริ ศิริกุล
อำนาจ คล่องแคล่ว
ปองสิทธิ์ ตันติกาโมทย์
อติเทพ ฟองเอม
1683/255453-0532-53030การเพาะพันธุ์ปลาหมูข้างลายด้วยฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เพื่อเร่งการตกไข่จิราพร พรหมประเสริฐ
นิภา กาลศรี
ชัยศิริ ศิริกุล
อำนาจ คล่องแคล่ว
ปองสิทธิ์ ตันติกาโมทย์
อดิเทพ ฟองเอม
16925/255150-0542-50035-011ประสิทธิภาพของมาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ผ่องใส จันทร์ศรี
ปวีณา ผิวขำ
มาลาศรี คำศรี
1706/255552-0536-52088-005ความหลากหลาย ปริมาณและการแพร่กระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ประสิทธิ์ นิยมไทย
1718/254845 1554 45055ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตปลาโมงศิราณี งอยจันทร์ศรี
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »