Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
13216/255352-0576-52148การอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งปากขวดที่อัตราความหนาแน่นต่างกันสิริฉัตร สุนทรวิภาต
พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต
วิวัฒน์ ปรารมภ์
อภิชาติ เติมวิชชากร
13333/254744 45 2 28 0301 1 953 009การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชบาน้ำณฐกร ประดิษฐ์สรรพ์
กาญจนรี พงษ์ฉวี
13427/255349 0523 49037 001การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรากดำใบยาว Microsorium pteropus (Blume) Ching, 1933รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
กาญจนรี พงษ์ฉวี
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
13565/255148 0523 48021 001การศึกษาชีววิทยาของหอมน้ำ Crinum thaianum Schulzeรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
13624/255350-0584-50034-004การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมในพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชอำพร ศักดิ์เศรษฐ
ชไมพร แก้วศรีทอง
สุภาพ สังขไพทูรย์
13711/254847-0574-47073การเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันอนุวัติ อุปนันไชย
สุพัตร์ ศรีพัฒน์
พัชรี สิงห์สม
1384/254641-41-2-15-38-01-1-498-057การอนุบาลลูกปลากดหินวัยอ่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างระดับสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ
อนุวัติ อุปนันไชย
13952/254746-0574-46016การอนุบาลลูกอ๊อดกบนาด้วยความหนาแน่นที่ต่างกันอนุวัติ อุปนันไชย
พัชรี สิงห์สม
14016/254947-0574-47072ความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของกบนาระยะวัยอ่อนอนุวัติ อุปนันไชย
รัตนา อินทร์ศิริพงษ์
ธีระชัย พงษ์จรรยากุล
1417/254741-2-21-34-1-305-001-114ผลผลิตปลานิลเพศผู้ในกระชังในการให้อาหารแตกต่างกันในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลสุภาพ แก้วละเอียด
ธีระยุทธ์ ลอยวิวัฒน์
14215/255147 456847 063การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจากระยะ post larvae ให้ได้ขนาด 2 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน จีรศักดิ์ สมทรง
สุภาพ แก้วละเอียด
ธีระยุทธ์ ลอยวิวัฒน์
14317/254640-40-1-15-35-01-1-065-072การอนุบาลปลาแก้มช้ำในความหนาแน่นต่างกันสุภาพ แก้วละเอียด
14499/255150-0568-50033-013องค์ประกอบของชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำและแพลงก์ตอนในแม่น้ำยมและพื้นที่น้ำท่วมทัศนีย์ สุนนท์ชัย
1453/255251-0564-51038-002ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเทพาวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดงศิราณี งอยจันทร์ศรี
สุภาพร มหันต์กิจ
ยงยุทธ อุนากรสวัสด์ิ
14676/255152-0500-52037ระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง(Pangasius bocourtir Sauvage, 1830)สมศรี งามวงศ์ชน
วรพงษ์ นลินานนท์
สมบัติ สิงห์สี
ศุภรัตน์ ฉัตรจริยาเวศน์
14713/254945-1561-45069ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้าธวัชชัยหลังการขุดลอก จังหวัดร้อยเอ็ดชัยณรงค์ ชื่นชม
วสันต์ ตรุวรรณ
1482/254138-1-24-64-2-302-001-081การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่มีความหนาแน่นต่างกันวัชรินทร์ รัตนชู
ไพบูลย์ รัตนกิจ
14927/254845-1572-45007-005การเลี้ยงปลาหมอในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกันอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์
สุชาติ ไกรสุรสีห์
15083/255150 0523 49039 003การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอเมซอนแดงEchinodorus osiris Rataj ในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
กาญจนรี พงษ์ฉวี
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
1518/254845 1554 45055ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปลาโมง(Pangasius bocourti Sauvage,1880) ในกระชังในแม่น้ำโขงศิราณี งอยจันทร์ศรี
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »