Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
9238/253938-12461-1302-026-174การทดลองเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในบ่อดินขนาด2ไร่มารุต ทรัพย์สุขสำราญ
935/255553-0564-51038-008ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็กสุภาพร มหันต์กิจ
นุชนรี ทองศรี
9422/255049-0529-49057การเพาะพันธุ์กบอ๋องข้างลายพนมเทียน นาควิจิตร
สุภาพ แก้วละเอียด
เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
สมชาติ ธรรมขันทา
โกมุท อุ่นศรีส่ง
9533/255048-0529-48072ชีววิทยาบางประการของกบอ๋องข้างลายในจังหวัดเชียงใหม่สมชาติ ธรรมขันทา
สุจนีย์ พรโสภิณ
สุภาพ แก้วละเอียด
พนมเทียน นาควิจิตร
โกมุท อุ่นศรีส่ง
9610/254541-2-2-02-1-105-105-100ชีววิทยาบางประการของปลากระทุงเหวในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอรรถพล โลกิตสถาพร
พลชาติ ผิวเณร
เพลินจิตต์ ไวยโภคา
9712/309044 -45-1 -15- 05- 04- 1 -383- 039ชีววิทยาบางประการของปลาสังกะวาดเหลืองในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร
อรรถพล โลกิตสถาพร
9823/254543-13-1-15-05-15-1-851-040ความชุกชุม ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอรรถพล โลกิตสถาพร
จุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร
9941/254947-0503-47028การทดสอบประสิทธิภาพดอมเพอริโดน 2 รูปแบบ ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยและปลาตะเพียนขาวชนิการนต์ เชษฐสิงห์
อานนท์ สิริสุริยกมลชัย
10040/254040-1-21-01-1-301-001-211ผลของความเค็มต่ออัตราการฟักไข่ของปลานิลสายพันธุ์จิตรลดาชำนาญ พงษ์ศรี
10112/254845-1563-45135ศึกษาผลของการเคลือบไข่และอัตราการถ่ายเทน้ำในการฟักไข่ปลาดุกด้านโดยใช้กรวยพลาสติกสุวรรณี สกุลทอง
ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์
ราวี แสงทอง
10266/255150-0569-50042-002ความหนาแน่นทีเหมาะสมในการอนุบาลลุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบปิดสุรังษี ทัพพะรังสี
10310/254441-2-21-10-1-301-221-050เปรียบเทียบผลการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนโดยการใช้และไม่ใช้ออกซิเตร้าซัยคลินชำนาญ สุขพันธุ์
วีรวรรณ ชินอักษร
1048/254441-3-21-10-1-302-221-059ระยะเวลาการตกค้างของออกซิเตตร้าซัยคลินในเนือกุ้งก้ามกรามชำนาญ สุขพันธุ์
วีรวรรณ ชินอักษร
10550/254948 0569 48168โรคและปรสิตในบ่ออนุบาลลูกปลาม้าวีรวรรณ ชินอักษร
วารุณีย์ คันทรง
10617/255352-0569-52100การปนเปื้อนของคลอแรมฟินิคอลในเนื้อปลาตะเพียนและปลาม้าบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรีเบญจลักษณ์ พลายโถ
10774/255151-0508-51122การตกค้างของมาลาไคท์ กรีนในปลานิลอมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ
10840/254846-0521-46011-001การขยายพันธ์ุมอสน้า Vesicularia dubyana (C. Muell) Broth, 1925มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ
นงนุช เลาหะวิสุทธ์ิ
ถาวร ทันใจ
10919/254745-1555-45206การเพาะพันธุ์ปลากดแก้วโดยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เร่งให้วางไข่ตามธรรมชาติสมบัติ สิงห์สี
เจริญ อุดมการ
11025/254745-1555-45207ผลของฮอร์โมนและต่อมใต้สมองต่อการตกไข่ปลาโมงเจริญ อุดมการ
สมบัติ สิงห์สี
1113/255047-0539-47075ผลของฮอร์โมนต่างชนิดต่อการวางไข่ปลายอนหลังเขียวสมบัติ สิงห์สี
อรรณพ อิ่มศิลป์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »