Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
711/253534-12403-2301-068การเพาะพันธุ์ปลาหมอช้างเหยียบโดยวิธีฉีดฮอร์โมนนายบุญช่วย ชาวปากน้ำ
นายบรรจง จำนงคติธรรม
นางอรภา นาคจินดา
7271/255150-0527-50039-001การเพาะพันธุ์กบติดผาเหลืองประสาน พรโสภิณ
สุจนีย์ พรโสภิณ
7319/254642-42-2-15-73-111-1-482-028การเพาะพันธุ์เต่าลายตีน (เต่ากระเรียน)วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
เสาวคนธ์ รุ่งเรือง
ช่อทิพย์ จรูญศักดิ์
7429/254946 0 52 74 6 007 002การเพาะพันธุ์ปลามูดหน้านออุมาภรณ์ จรดล
ประสาน พรโสภิณ
7540/255101การเพาะเลี้ยงกบจานวรรณา ถวิลวรรณ์
7634/255454-0576-54087การเพาะและอนุบาลปลาตะเพียนจุดสิริฉัตร สุนทรวิภาต
พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต
วิวัฒน์ ปรารมภ์
อภิชาติ เติมวิชชากร
7721/254945-1538-45130การเพาะและอนุบาลปลาเลียหินประสาน พรโสภิณ
อุมาภรณ์ จรดล
781/255452-0576-52147การเพาะและอนุบาลอึ่งปากขวดสิริฉัตร สุนทรวิภาต
พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต
7933/255452-0567-52095การเลี้ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังสุจิตรา วรรณพัฒน์
ยงยุทธ ทักษิญ
อนุวัติ อุปนันไชย
สุพัตร์ ศรีพัฒน์
8074/254745-0305-451 1 0การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกันพรรณศรี จริโมภาส
สุจิตรา สหัสนฤภัยพงษ์
วรรณา ถวิลวรรณ์
ประภาส แก้วโยชน์
8111/255450-0578-48017-004การเลี้ยงปลาช่อนงูเห่า (Channa marulius Hamilton, 1822) ในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกันอาคม ชุ่มธิ
พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต
สมรรถชัย ทองคาชุม
825/255351-0527-49033-004การเลี้ยงปลาซิวใบไผ่ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันประสาน พรโสภิณ
สุจนีย์ พรโสภิณ
สมพร กันธิยะวงค์
8310/255453-0576-53074การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสที่ใช้หญ้าแฝกบาบัดน้าเสียในปริมาณที่ต่างกันวิวัฒน์ ปรารมภ์
โสภิศ จตุรงค์
อารีย์ ช้อนแช่ม
อาชัญ ศรีบุญเรือง
แสงเสริม แก้วดี
นิพนธ์ อุปการัตน์
8421/255453-0547-53035การผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ำหมุนเวียนที่ความหนาแน่นแตกต่ากันธงชัย เย็นเปิง
ธราพันธ์ วัฒนะมหาตม์
จุฑามาศ ชัยนนท์
สุนทร กัณหาสุระ
8614/254912-3456-78901-234คุณภาพน้ำและประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำบึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ดพงศ์เทพ จันทรชิต
อนุพงษ์ สนิทชน
ชัยณรงค์ ชื่นชม
รณยุทธ ภูมิสวัสดิ์
8741/255112-3456-78901-234การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879)ในน้ำทะเลสังเคราะห์ณัฐวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์
8810/255351-0533-50040-005ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อสุจิตรา วรรณพัฒน์
สุจิตรา สรสิทธิ์
สุพัตร์ ศรีพัฒน์
อนุวัติ อุปนันไชย
899/255149-0533-49046การใช้มันสำปะหลังผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชังเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
สุพัตร์ ศรีพัฒน์
สุจิตรา สรสิทธิ์
9012/255150-0533-50047การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารกบนาอนุวัติ อุปนันไชย
วรัณยู ขุนเจริญ
สุพัตร์ ศรีพัฒน์
พิศมัย สมสืบ
9117/254945-1547-45108-011การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในอัตราความหนาแน่น 3 อัตราพงศ์เทพ จันทรชิต
มารุต ทรัพย์สุขสำราญ
เฉลิมพล เพ็ชรรัตน์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »