Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า891011121314151617ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
25436/254848-0-58048-082การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้น้ำเกลือสินเธาว์วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
คมน์ ศิลปาจารย์
25545/255149-0579-48059ชีววิทยาบางประการของปลาสลาดในบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิพงศ์เทพ จันทรชิต
แสงอรุณ เนื่องสิทธิ์
25662/255150-0580-50042-006ผลการใช้อาร์ทีเมียและอาหารผสมไข่ตุ๋นที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามสุขุม ปะทักขินัง
ณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
2575/255250-0580-50098สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในบึงละหารจังหวัดชัยภูมิพงศ์เทพ จันทรชิต
ณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
บานเย็น นวลศรี
25824/254845 2809 41082 002การสำรวจและการเลี้ยงพรรณไม้น้ำในสกุลใบพาย Cryptocoryneอรุณี รอดลอย
ณฐกร ประดิษฐ์สรรพ์
25925/254946-0580-46036การทดลองเลี้ยงปลาหมอในปอซีเมนต์สุขุม ปะทักขินัง
วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
26013/255049-0522-48019-005ชนิด และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีสุรกิจ นาคแก้ว
26123/254843 43 1 02 07 01 1 953 002ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นโรทาล่าถาวร ทันใจ
อรุณี รอดลอย
ณฐกร ประดิษฐ์สรรพ์
26252/255149-0518-4909-6สถานภาพทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงพิสิฐ ภูมิคง
2633/2556๕๓-๐๕๐๘-๕๓๐๔๙การตรวจฮอร์โมน 17 อัลฟา เมทิลเทสโทสเตอโรนในปลานิลแปลงเพศพุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล
เบญจพร สัมฤทธิเวช
สันติชัย รังสิยาภิรมย์
เต็มดวง สมศิริ
2646/255047-0532-47058-003ชีววิทยาบางประการของปลาชะโดภาณุเดช สุโกมล
จิราพร พรหมประเสริฐ
26526/254948-0576-4806ผลกระทบของการติดไมโครชิพต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาบึกสุธิดา โส๊ะบีน
เมธา คชาภิชาติ
พิเชษฐ แก้วเขียว
26614/254443 43 2 15-29-01-1-256-003การเพาะพันธ์ปลาสร้อยเกล็ดถี่ชัยศิริ ศิริกุล
นิภา กาลศรี
พิมพา อุดมรัตน์
26726/255048-0551-48051การเพาะและอนุบาลปลาดุกเนื้อเลนสมาน บือราเฮง
26865/254949-0544-49129การเลี้ยงปลาเทโพในกระชังที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับทิพย์สุดา ต่างประโคน
ผ่องใส จันทร์ศรี
สุพรรณ ขันน้ำเที่ยง
26946/254739-1-21-26-1-302-046-068การเลี้ยงปลาเทโพในกระชังที่ความหนาแน่นแตกต่างกันในบึงบอระเพ็ดนิพนธ์ จันทร์ประทัด
นาวิน มหาวงศ์
นิภา จันทร์ศรีรักษา
บังอร โชติพ่วง
27038/254745-1529-45013การศึกษาประสิทธิภาพของต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสังเคราะห์ในการเพาะพันธุ์ปลาสวายนิภา กาลศรี
พิมพา อุดมรัตน์
ชัยศิริ ศิริกุล
2711/255147-0-60-04-7-131การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาบึกโดยวิธีแช่แข็งพลชาติ ผิวเณร
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
ศรีรัตน์ สอดศุข
2725/254744-0-60-14-5-222การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยงสมนึก คงทรัตน์
พลชาติ ผิวเณร
ถาวร จีนหมิก
2736/255651-0536-51050ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำป่าสักตอนล่างสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า891011121314151617ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »