Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า7891011121314151617ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
23415/254439-1-21-52-301-046-010การเพาะพันธุ์ปลาเทโพสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล
23560/255144-44-1-15-62-14-1-237-003การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาเทโพธีระชัย พงศ์จรรยากุล
สมเกียรติ พงษ์ศริจันทร์
2365/255048 0512 48018 001ผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารปลาดุกลูกผสมสุจิตรา สหัสนฤภัยพงษ์
อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล
พรพรรณ พุ่มพวง
2374/255656-0531-56005การเลี้ยงปลาดุกอุยในกระชังโดยการให้อาหารในเวลาที่ต่างกันนิพนธ์ อุปการัตน์
สมพร โกศล
นิภา กาลศรี
วรัณยู ขุนเจริญรักษ์
23856/254949-0508-49180การตายของลูกกุ้งก้ามกรามจากการติดเชื้อจารี ผลชนะ
สมเกียรติ์ กาญจนาคาร
สุดา ตัณฑวณิช
วรวุฒิ สุขเจริญ
23957/254947-0508-47054การยอมรับการติดเชื้อทอราซินโดรมไวรัสของกุ้งก้ามกรามจารี ผลชนะ
เต็มดวง สมศิริ
สุริยันต์ สุนทรวิทย์
Gary Nash
2409/254342-42-3-1502-01-1-215-089การเปรียบเทียบผลของใช้ Buserelin ร่วมกับ domperidone รูปแบบต่างๆ และต่อมใต้สมองต่อการวางไข่และการพัฒนาไข่ฃองปลาตะเพียนขาวนฤพล สุขุมาสวิน
ผ่องใส จันทร์ศรี
มะลิ ลาน้ำเที่ยง
24170/255149-0530-49078การเพาะพันธุ์ปลาซิวควายพิมพา อุดมรัตน์
2421/255652-0569-52094การอนุบาลปลาม้าในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียนด้วยความหนาแน่นต่างกันสุรังษี ทัพพะรังสี
พรชนก ชุมคง
สมหวัง พิมลบุตร
วารุณีย์ คันทรง
2435/255654-0547-54096การศึกษาระดับของฮอร์โมน (17 alpha methyltestosterone) ที่ตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศระบบน้้าหมุนเวียนธงชัย เย็นเปิง
วรวิทย์ พรหมปากดี
สมศรี งามวงศ์ชน
ธราพันธ์ วัฒนะมหาตม์
24413/255349-0575-49030-003การเลี้ยงปลาโมงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อคอนกรีตนิพนธ์ อุปการัตน์
อารีย์ ช้อนแช่ม
วิวัฒน์ ปรารมภ์
อาชัญ ศรีบุญเรือง
2453/254341-2-21-39-1-105-146-097ชีววิทยาบางประการของปลามันเกียรติคุณ เจริญสวรรค์
วิวัฒน์ ปรารมภ์
24613/254442-2-15-77-01-1-003-024การอนุบาลลูกปลากดแก้วในกระชังด้วยอาหารต่างชนิดสุขาวดี กสิสุวรรณ
24712/254948-0552-48016-009การเลี้ยงปลาบู่ขนาดเล็ก (4.5 ซม.) ด้วยอาหารต่างชนิดสุขาวดี กสิสุวรรณ
ปรเมษฐ์ มุสิการุณ
24881/255150-0532-50035-008การศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ
รุ่งฤดี อินทโชติ
2493/254948-0582-48008การอนุบาลปลากระแหในบ่อดินโดยความหนาแน่นต่างกันนงค์เยาว์ มณี
สมพร โกศล
25016/253635-12409-1301-063-121การอนุบาลลูกปลาสร้อยขาวในบ่อซีเมนต์เชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์
นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี
ธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี
พินิจ สีท์พิทักษ์เกียรติ
25139/255151-0582-50036-002การอนุบาลลูกปลาสวายโมงในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกันนงค์เยาว์ มณี
ทิพย์สุดา ต่างประโคน
25263/254948-0-58048-025การใช้น้ำหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
พงษ์เทพ จันทรชิต
ชูศักดิ์ จงงาม
25390/254745-1547-45007-002การเพาะพันธุ์ปลาหมอวรัณยู ขุนเจริญ
มารุต ทรัพย์สุขสำราญ

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า7891011121314151617ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »