Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!



          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า678910111213141516ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
2149/253837-12468-1502-065-038การวิเคราะห์ต้ทุน-ผลตอบแทนด้านการเงินของการเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาในพื้นที่พรุ จ.นราธิวาสศราวุธ เจะโส๊ะ
21515/253737-12468-2301-065-039การอนุบาลลูกปลาสลิดวัยอ่อนในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารต่างชนิดศราวุธ เจะโส๊ะ
อนุศักดิ์ อังศุภานิช
21615/253737-12468-2301-065-039การอนุบาลลูกปลาสลิดวัยอ่อนในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารต่างชนิดศราวุธ เจะโส๊ะ
อนุศักดิ์ อังศุภานิช
21717/254743-43-2-15-75-01-1-370-028ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ดินพรุอุไรวรรณ สัมพันธารักษ์
พรพนม พรหมแก้ว
ไพรัตน์ แม่ลิ่ม
21829/255049-0581-49072การเพาะพันธุ์ปลาหลดจุดเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
วรวิทย์ พรมปากดี
2193/255146-0576-46012-001โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาสุธิดา โส๊ะบีน
ปาริฉัตร มูสิกธรรม
22023/255148-0576-48036โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำอิง จังหวัดพะเยาสุธิดา โส๊ะบีน
คฑาวุธ ปานบุญ
พิเชษฐ แก้วเขียว
2211/254948-0581-48042การเดินทางของปลาผ่านบันไดปลาฝายร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจามิกร พิลาศเอมอร
วชิระ กว้างขวาง
เบญจมาศ มุสิแก้ว
22242/255150-0580-50042-005การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่ณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
สุขุม ปะทักขินัง
22310/254312-3456-78901-234กาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารยับยั้ง Dopamineนฤพล สุขุมาสวิน
สุวรรณี สกุลทอง
ราวี แสงทอง
22418/254539-1-21-68-1-113-129-124ชีววิทยาบางประการของปลากะสงในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสสุวิมล สี่หิรัญวงศ์
แวอุสมาน แวดาแก
ดวงแข อังศุภานิช
2258/254943-1-15-72-01-1-056-016การเลี้ยงปลาก้างพระร่วงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สุชาติ ไกรสุรสีห์
ไพบูลย์ วัฒนกิจ
ธีรวัฒน์ จริตงาม
22690/255149-0551-49186การเพาะและอนุบาลปลาดุกลำพันในสภาพน้ำพรุสมาน บือราเฮง
องอาจ คำประเสร็ฐ
สุรศักดิ์ กุลลาย
22718/254642-42-2-15-75-01-1-415-021การเพาะพันธุ์ปลาหมอในสภาพน้ำพรุพรพนม พรหมแก้ว
อุไรวรรณ สัมพันธารักษ์
22837/254543-43-1-15-75-01-1-141-047การอนุบาลปลาช่อนในกระชังในพื้นที่ดินพรุพรพนม พรหมแก้ว
อุไรวรรณ สัมพันธารักษ์
22948/253836-12465-1105-333-70ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมงในแม่น้ำสายบุรีครรชิต เบญจมปริญญากูล
สุรศักดิ์ กุลลาย
23049/253636-12465-2301-041-179ผลของการให้อากาศต่อการพัฒนาของเกล็ดลูกปลาตะเพียนขาวมาโนชญ์ เบญจกาญจน์
23154/253636-12465-2301-070-104การศึกษาเบื้องต้นทางชีววิทยาบางประการและการทดลองเพาะพันธุ์ปลาไหลนาสุวรรณดี ขวัญเมือง
บุษราคัม หมื่นสา
จีรนันท์ อัจนากิตติ
สุชาติ รัตนเรืองสี
23258/254745-1575-45061โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายในแม่น้ำตรัง จังหวัดตรังสุวิมล สี่หิรัญวงศ์
อนันต์ สี่หิรัญวงศ์
2334/254542-42-1-15-62-14-1-078-054ชีววิทยาบางประการของปลาแขยงข้างลายในแม่น้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
จงกล บุญงาม
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า678910111213141516ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »