Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
19337/253938-12432-2301-001-237การเปรียบอัตราการปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ปลานิลที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในบ่อซีเมนต์ยงยุทธ ทักษิญ
อนันต์ แซ่ตั้ง
19418/254341-43-1-21-08-15-1-835-001การทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในหนองหาร จังหวัดสกลนครสุมนา สุธีมีชัยกุล
ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข
บุญส่ง ศรีเจริญธรรม
1954/254440-3-21-38-1-301-136-093การเพาะพันธุ์ปลากดหินโดยวิธีฉีดฮอร์โมนสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ
19624/254441-41-31-535-01-246-045การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ 3 สายพันธุ์ในบ่อดินสุทัศน์ เผือกจีน
ยงยุทธ ทักษิญ
19715/254341-2-21-57-1-302-241-027การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ในกระชังในเขื่อลำนางรองด้วยอาหารที่มีโปรตีนต่างกัน 3 ระดับทิพย์สุดา ต่างประโคน
ผ่องใส จันทร์ศรี
ทัศนีย์ โพเทพา
19893/254745-1562-45023ประสิทธิภาพการใช้ต่อมใต้สมองปลาร่วมกับฮอร์โมนสังเคราะห์ในการเพาะพันธุ์ปลาเทโพธีระชัย พงศ์จรรยากุล
นัยนา ฑีฆะ
สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
19980/254948-0545-48068การอนุบาลลูกปลาเทโพวัยอ่อนในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกันสุวรรณี สกุลทอง
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล
20028/254742 42 2 1204 03 1 464 001อิทธิพลร่วมของระดับโปรตีนและไขมันในอาหารตะพาบน้าไต้หวันวัยอ่อนสุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล
ชลธิศักด์ิ ชาวปากน้า
2017/254946-0582-46033การเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินโดยใช้อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับสมพร โกศล
นงค์เยาว์ มณี
20234/254948-0512-48012ผลของการเก็บรักษาไรแดง 3 วิธีที่มีต่อการยอมรับอาหารของปลาทองและปลากัดพิศมัย สมสืบ
นุชนรี ทองศรี
20335/254947-0512-47033-002ผลของการเสริมสารอาหารและวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพของไรแดงนุชนรี ทองศรี
พิศมัย สมสืบ
สาวิตรี วงศ์สุวรรณ
20437/254948-0512-47032-004ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอดาราวรรณ ยุทธยงค์
จุฑามาศ ชมภูนิช
ไพรัตน์ กอสุธารักษ์
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
20538/254947-0514-47032-002ระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอจุฑามาศ ชมภูนิช
ดาราวรรณ ยุทธยงค์
สาวิตรี เพชรตะกั่ว
ไพรัตน์ กอสุธารักษ์
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
20653/255148-0512-47032-003ชนิดของไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอสุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล
อุบลรัตน์ ลิ้มทิพย์สุนทร
ดาราวรรณ ยุทธยงค์
จุฑามาศ ชมภูนิช
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
20755/255149-0512-49199ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลานุชนรี ทองศรี
จุฑามาศ ชมภูนิช
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
ชนิกานต์ เชษฐสิงห์
20868/255549-0549-49193การอนุบาลลูกปลาอโรวนาที่ระดับความหนาแน่นต่างกันสุวีณา บานเย็น
นพดล จินดาพันธ์
สุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์
20975/255150-0539-49030-013การกระตุ้นความสมบูรณ์เพศด้วยฮอร์โมนเพื่อการตกไข่ของแม่ปลาโมงสมศรี งามวงศ์ชน
สมบัติ สิงห์สี
อรรณพ อิ่มศิลป์
2114/253836-12465-1105-326-71ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมงในแม่น้ำปัตตานีสุรศักดิ์ กุลลาย
แวอุสมาน แวดาแก
ดวงแข อังศุภานิช
2126/253837-12468-1301-070-037เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาไหลนาในบ่อซิเมนต์โดยใช้ปลาเบ็ดกับหนอนแดงสุวรรณดี ขวัญเมือง
บุษราคัม หมื่นษา
จีรนันท์ อุไรประสิทธิ์
สุชาติ รัตนเรืองสี
2138/253837-12468-1105-000-106การสำรวจชีวประมงในคลองป่าบอน จ.พัทลุง ก่อนการสร้างอ่างเก็บน้ำสุรศักดิ์ กุลลาย
สุขาวดี กสิสุวรรณ
รักสัจ ศุขเกษม
แวอุสมาน แวดาแก
ดวงแข อังศุภานิช

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »