Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
223/255452-0576-50296-001อ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิติ์ ประสิทธิภาพข่ายสุธิดา โส๊ะบีน
คฑาวุธ ปานบุญ
330/255450-0556-50034-007พฤติกรรมวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน พื้นที่ชุ่มน้ำณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์
หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม
สุภาพ สังขไพฑูรย์
4103/255150-0547-50035-004คุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนลำปาวเสกสรร ดวงศรี
673/255150-0519-50037-009ฤดูกาลและความซ้าซ้อนของการกินอาหารของปลาบางชนิดในทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มณฑรพ กากแก้ว
อานนท์ สิริสุริยกมลชัย
727/255449-0556-49059การสำรวจประชากรปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงพิษณุ นาอนันต์
ยงยุทธ ลิ่มพานิช
สุภาพ สังขไพฑูรย์
ณัฐยาน์ รุกขสุคนธ์
828/255451-0554-51084โครงสร้างประชาคมปลา และประสิทธิภาพของเครื่องมือข่าย ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐สุภาพ สังขไพฑูรย์
พิษณุ นาอนันต์
สุวีณา บานเย็น
สุวิมล สี่หิรัญวงศ์
926/255451-0554-51034-002การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพในการใช้มาตรการ ในการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำตาปีสุภาพ สังขไพฑูรย์
ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร
ชไมพร แก้วศรีทอง
สุวิมล สี่หิรัญวงศ์
หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม
1024/255452-0577-52091-005โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิติ์คฑาวุธ ปานบุญ
สุธิดา โส๊ะบีน
1123/255452-0576-50296-001ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิติ์สุธิดา โส๊ะบีน
คฑาวุธ ปานบุญ
1222/255450-0550-50034-001คุณภาพนํ้าบางประการในพรุควนเคร็งชไมพร แก้วศรีทอง
ชไมพร แก้วศรีทอง
สุวิมล สี่หิรัญวงศ์
ศราวุธ เจะโส๊ะ
จีรนันท์ อุไรประสิทธิ์
1316/255451-0542-51033-011ประสิทธิภาพของมาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำชีธนดล นวลจันทร์
147/255451-0519-50044-006ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ำวังสิริวรรณ สุขศรี
อภิชาติ เติมวิชชากร
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล
158/255451-0519-50044-005ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำวังนคร พิลา
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล
สิริวรรณ สุขศรี
ตวงมาศ บัวนาค
169/255450-0519-50044-001ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยมนคร พิลา
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล
สิริวรรณ สุขศรี
ตวงมาศ บัวนาค
176/255452-0569-52101ประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้้าเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรีเบญจลักษณ์ พลายโถ
วารุณีย์ คันทรง
ดนุพล พิมพาลัย
1828/255352-0543-527-137การจัดการการทำการประมงกัดต้อนและการจัดการประมงโดยชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมาลาศรี คำศรี
208/255249-0550-49090ชีววิทยาบางประการของปลากระดี่มุกในพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสชไมพร แก้วศรีทอง
สุวิมล สี่หิรัญวงศ์
จีรนันท์ อุไรประสิทธิ์
วรกิต ขั้วแก้ว
2218/255450-0523-50043-002การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ากาญจนรี พงษ์ฉวี
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
วารุณีย์ คันทรง
2338/255449-0527-49033-002การเลี้ยงปลาซิวใบไผ่เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างกันคุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง
ประสาน พรโสภิณ
อุมาภรณ์ จรดล
สุจนีย์ พรโสภิณ
สมพร กันธิยะวงค์
2440/255449-0527-49032-001การเลี้ยงปลายะขุ่ยด้วยอาหารต่างชนิดกันคุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง
ประสาน พรโสภิณ
อุมาภรณ์ จรดล
สุจนีย์ พรโสภิณ
สมพร กันธิยะวงค์

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »