Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
ประธาน
นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม
กรรมการ
ประธาน
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
กรรมการ
ประธาน
นายธวัช ศรีวีระชัย
กรรมการ
ประธาน
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
กรรมการ
ประธาน
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช
กรรมการและเลขานุการ

          
ประธาน
นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด
ประธานกรรมการ
ประธาน
นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง
กรรมการ
ประธาน
นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
กรรมการ
ประธาน
นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
กรรมการ
ประธาน
นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
กรรมการและเลขานุการ

          
ประธาน
นายสุพล ตั่นสุวรรณ
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายอดุลย์ แมเร๊าะ
กรรมการ
ประธาน
นายสกนธ์ แสงประดับ
กรรมการ
ประธาน
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
กรรมการ
ประธาน
นายมาวิทย์ อัศวอารีย์
กรรมการ
ประธาน
นางพิชญา ชัยนาค
กรรมการ
ประธาน
นางโสมลดา ประเสริฐสม
กรรมการและเลขานุการ

          
                    
ประธาน
นายทวี จินดามัยกุล
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายพุทธ ส่องแสงจินดา
กรรมการ
ประธาน
นายวีระ เจริญพักตร์
กรรมการ
ประธาน
นายก่อเกียรติ กูลแก้ว
กรรมการ
ประธาน
นายวิเชียร วรสายัณห์
กรรมการ
ประธาน
นางสาวชุติมา ขมวิลัย
กรรมการและเลขานุการ

                    
ประธาน
นางเรณู ยาชิโร
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสุกิจ รัตนวินิจกุล
กรรมการ
ประธาน
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
กรรมการ
ประธาน
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล
กรรมการ
ประธาน
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
กรรมการ
ประธาน
นางสุวรรณา วรสิงห์
กรรมการ
ประธาน
นางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ

                    
ประธาน
นางสาวจินตนา นักระนาด
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์
กรรมการ
ประธาน
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
กรรมการ
ประธาน
นายธเนศ พุ่มทอง
กรรมการ
ประธาน
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
กรรมการ
ประธาน
นางสาวเนตรดาว วิเศษโส
กรรมการและเลขานุการ