Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
จำนวนผู้ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : 40 | ฉบับเต็ม : 122
ลำดับที่:165
รหัสทะเบียนวิจัย:48-0532-48063
ชื่องานวิจัย:โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
ผู้วิจัย:จิราพร พรหมประเสริฐ
สมศกดิ์ ทองหุล
ภานุเดช สุโกมล
ประวิทย์ ละออบุตร
อำนาจ คล่องแคล่ว
หน่วยงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
คำสำคัญ:บึงสีไฟ ประชาคมปลา โครงสร้างและการแพร่กระจาย
ดาวน์โหลด: บทคัดย่อ : ฉบับเต็ม :

          
Number of download Abstract : 6
No:165
Registration Code:48-0532-48063
Title:Structure and Distribution of Fish Community in Bung Sei Fai , Pichit Province
Researcher:
Office:
Key Words:
Download:Abstract :

สถานที่ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 2151 โทรสาร 0 2579 6439 http://www.inlandfisheries.go.th

รับข่าวสารจากกองฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.inlandfisheries

โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานฯ


Acrobat Reader X