สัมมนาวิชาการด้านบริหารงานภาครัฐโครงการฯ 06/07/64 เปิดดู36 ครั้ง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการฯ 24/06/64 เปิดดู36 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 21/06/64 เปิดดู34 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีฯ 17/06/64 เปิดดู34 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 14/06/64 เปิดดู35 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 10/06/64 เปิดดู35 ครั้ง
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรมฯ 21/05/64 เปิดดู35 ครั้ง
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 19/04/64 เปิดดู33 ครั้ง
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 19/04/64 เปิดดู35 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนา 28/04/64 เปิดดู94 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 28/04/64 เปิดดู94 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะฯ 02/04/64 เปิดดู93 ครั้ง
หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ ฯ 25/03/64 เปิดดู97 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 24/03/64 เปิดดู95 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารพัฒนายุคดิจิทัล ๕.๐ 24/03/64 เปิดดู100 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ฯ 23/03/64 เปิดดู95 ครั้ง
ขอแจ้งเลื่อนการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินฯ 13/01/64 เปิดดู95 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 06/01/64 เปิดดู99 ครั้ง
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 18/12/63 เปิดดู96 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๔ 16/12/63 เปิดดู96 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 16/12/63 เปิดดู99 ครั้ง
หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 17/12/63 เปิดดู99 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 16/12/63 เปิดดู98 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี ๒๕๖๔ 08/12/63 เปิดดู93 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง 08/12/63 เปิดดู97 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม 04/12/63 เปิดดู95 ครั้ง
หลักสูตร Innovation and Transformation ฯ 30/11/63 เปิดดู93 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 27/11/63 เปิดดู94 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลฯ 27/11/63 เปิดดู100 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 18/11/63 เปิดดู100 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ 18/11/63 เปิดดู96 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 18/11/63 เปิดดู93 ครั้ง
หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายฯ 18/11/63 เปิดดู96 ครั้ง
หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 18/11/63 เปิดดู97 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 18/11/63 เปิดดู96 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 17/11/63 เปิดดู100 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ 17/11/63 เปิดดู96 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 16/11/63 เปิดดู101 ครั้ง
หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญฯ 16/11/63 เปิดดู95 ครั้ง
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit ฯ 16/11/63 เปิดดู95 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 13/11/63 เปิดดู92 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 13/11/63 เปิดดู97 ครั้ง
หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและฯ 11/11/63 เปิดดู102 ครั้ง
หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 11/11/63 เปิดดู100 ครั้ง
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 11/11/63 เปิดดู94 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/11/63 เปิดดู106 ครั้ง
หลักสูตร Personal DataProtection Act - PDpA #3 09/11/63 เปิดดู99 ครั้ง
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ ๘ 03/11/63 เปิดดู96 ครั้ง
อบรมสัมมนาโครงการ Privacy&Secunity Summit 2020 02/11/63 เปิดดู91 ครั้ง
หลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ 28/10/63 เปิดดู91 ครั้ง