สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021 21/01/64 เปิดดู10 ครั้ง
ขอแจ้งเลื่อนการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินฯ 13/01/64 เปิดดู25 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 06/01/64 เปิดดู28 ครั้ง
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 18/12/63 เปิดดู51 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๔ 16/12/63 เปิดดู40 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 16/12/63 เปิดดู32 ครั้ง
หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 17/12/63 เปิดดู29 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 16/12/63 เปิดดู33 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี ๒๕๖๔ 08/12/63 เปิดดู36 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง 08/12/63 เปิดดู36 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม 04/12/63 เปิดดู33 ครั้ง
หลักสูตร Innovation and Transformation ฯ 30/11/63 เปิดดู31 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 27/11/63 เปิดดู31 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลฯ 27/11/63 เปิดดู28 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 18/11/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ 18/11/63 เปิดดู30 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 18/11/63 เปิดดู32 ครั้ง
หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายฯ 18/11/63 เปิดดู31 ครั้ง
หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 18/11/63 เปิดดู29 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 18/11/63 เปิดดู27 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 17/11/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ 17/11/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 16/11/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญฯ 16/11/63 เปิดดู30 ครั้ง
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit ฯ 16/11/63 เปิดดู28 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 13/11/63 เปิดดู24 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 13/11/63 เปิดดู25 ครั้ง
หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและฯ 11/11/63 เปิดดู26 ครั้ง
หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 11/11/63 เปิดดู27 ครั้ง
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 11/11/63 เปิดดู26 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/11/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร Personal DataProtection Act - PDpA #3 09/11/63 เปิดดู31 ครั้ง
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ ๘ 03/11/63 เปิดดู29 ครั้ง
อบรมสัมมนาโครงการ Privacy&Secunity Summit 2020 02/11/63 เปิดดู26 ครั้ง
หลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ 28/10/63 เปิดดู30 ครั้ง
หลักสูตรเพิ่มผลิตภาครัฐ 30/10/63 เปิดดู33 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 27/10/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 27/10/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุฯ 27/10/63 เปิดดู31 ครั้ง
หลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 26/10/63 เปิดดู31 ครั้ง
หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ 22/10/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางฯ 22/10/63 เปิดดู25 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานฯ 22/10/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 22/10/63 เปิดดู26 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ 22/10/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังฯ 22/10/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุฯ 19/10/63 เปิดดู26 ครั้ง
หลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้างฯ 19/10/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 19/10/63 เปิดดู26 ครั้ง
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ 19/10/63 เปิดดู24 ครั้ง