เชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 10/08/63 เปิดดู13 ครั้ง
ขอความร่วมมีอจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 04/08/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 03/08/63 เปิดดู30 ครั้ง
หลักสูตร หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางฯ 03/08/63 เปิดดู20 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 03/08/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 03/08/63 เปิดดู18 ครั้ง
หลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ 03/08/63 เปิดดู16 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ AI&loT Summit 2020 03/08/63 เปิดดู15 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตของงานฯ 30/07/63 เปิดดู22 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 30/07/63 เปิดดู23 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 29/07/63 เปิดดู23 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุฯ 16/07/63 เปิดดู32 ครั้ง
อบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 16/07/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุฯ 16/07/63 เปิดดู23 ครั้ง
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น๑๑ 14/07/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร Personal Data Protection Act-PDPA #1 13/07/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ฯ 01/07/63 เปิดดู42 ครั้ง
หลักสูตร เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR ฯ 01/07/63 เปิดดู30 ครั้ง
หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ 26/06/63 เปิดดู33 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายการผลการพิจารณาและเอกสารฯ 26/06/63 เปิดดู31 ครั้ง
เรื่อง สถิติเพื่อการจิจัย ที่ใช้ได้จริง 22/06/63 เปิดดู34 ครั้ง
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 19/06/63 เปิดดู30 ครั้ง
ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ ฯ 19/06/63 เปิดดู29 ครั้ง
การใช้งานเครื่องมือนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแบบนำเข้าด้วยตนเอง 17/06/63 เปิดดู44 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศฯ 17/06/63 เปิดดู32 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิณมาตรฐานสากลฯ 12/06/63 เปิดดู36 ครั้ง
การสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๖๕, ๖๖ ประเทศญี่ปุ่น 24/04/63 เปิดดู61 ครั้ง
หลักสูตร การทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานฯ 10/04/63 เปิดดู63 ครั้ง
หลักสูตร การปฏิบัติแบบมืออาชีพยุค ๔.๐ 10/04/63 เปิดดู45 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภาครัฐ 10/04/63 เปิดดู53 ครั้ง
รับสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่๖๕ - ๖๖ 09/04/63 เปิดดู49 ครั้ง
หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบ 08/04/63 เปิดดู47 ครั้ง
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 08/04/63 เปิดดู43 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 01/04/63 เปิดดู51 ครั้ง
หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ 01/04/63 เปิดดู46 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 30/03/63 เปิดดู55 ครั้ง
หลักสูตร การจัดองค์กรด้วยระบบดิจิทัล 30/03/63 เปิดดู48 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการติดตามประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน 30/03/63 เปิดดู53 ครั้ง
หลักสูตร นักบริหารเพื่อความสำเร็จ 26/03/63 เปิดดู57 ครั้ง
หลักสูตร การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก 24/03/63 เปิดดู50 ครั้ง
หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร 24/03/63 เปิดดู53 ครั้ง
หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA #1 10/03/63 เปิดดู60 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 10/03/63 เปิดดู61 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯ 04/03/63 เปิดดู51 ครั้ง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม 03/03/63 เปิดดู47 ครั้ง
หลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ 28/02/63 เปิดดู47 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 25/02/63 เปิดดู50 ครั้ง
อบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ๒๕๖๓ 25/02/63 เปิดดู57 ครั้ง
อบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 24/02/63 เปิดดู47 ครั้ง
อบรมสัมมนา Al&loT Summit 2020 25/02/63 เปิดดู42 ครั้ง