เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/01/63 เปิดดู29 ครั้ง
ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ฯ 09/01/63 เปิดดู23 ครั้ง
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ 09/01/63 เปิดดู14 ครั้ง
เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 08/01/63 เปิดดู18 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ๖ รุ่น 07/01/63 เปิดดู16 ครั้ง
เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุฯ 07/01/63 เปิดดู17 ครั้ง
เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาฯ 07/01/63 เปิดดู17 ครั้ง
การใช้ระบบบริหารจัดงานวิจัยแห่งชาติ 24/12/63 เปิดดู13 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ฯ 24/12/63 เปิดดู13 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ 19/12/62 เปิดดู12 ครั้ง
ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น ๑๐ 20/12/63 เปิดดู12 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลฯ 19/12/63 เปิดดู20 ครั้ง
หลักสูตรต่างๆประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/12/62 เปิดดู10 ครั้ง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ ๘ - ๑๑ 11/12/62 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 04/12/62 เปิดดู14 ครั้ง
ร่วมโครงการ บริการวิชาการด้านฝึกอบรมฯ 26/11/62 เปิดดู15 ครั้ง
ขอเชิ่ญส่งบุคลากรเข่าร่วมฝึกอบรม 22/11/62 เปิดดู13 ครั้ง
ผู้ขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทบาศาสตร์ 20/11/63 เปิดดู11 ครั้ง
หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรฯ 07/11/62 เปิดดู14 ครั้ง
หลักสูตร ชีวิตเบิกบานฯ 16/10/62 เปิดดู12 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 08/10/62 เปิดดู13 ครั้ง
หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ 04/10/62 เปิดดู12 ครั้ง
หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายฯ 04/10/62 เปิดดู11 ครั้ง
หลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาฯ 04/10/62 เปิดดู13 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อ จัดจ้าง 04/10/62 เปิดดู11 ครั้ง
เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น๖ 01/10/62 เปิดดู12 ครั้ง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 25/09/62 เปิดดู15 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 25/09/62 เปิดดู12 ครั้ง
ส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 25/09/62 เปิดดู13 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 18/09/62 เปิดดู11 ครั้ง
หลักสูตร การโค้ชสำหรับนักสร้างสุของค์กร(นสอ.) 08/08/62 เปิดดู13 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี63 รุ่น1และรุ่น2 01/08/62 เปิดดู13 ครั้ง
อบรมหลักสูตร singapore - thailand leadership 01/08/62 เปิดดู24 ครั้ง
อบรมหลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่น9 22/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน 19/07/62 เปิดดู32 ครั้ง
อบรมโครงการ Asocio Smart City Summit 2019 - Bangkok 19/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
อบรมสัมมนา เรื่องทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ 19/07/62 เปิดดู11 ครั้ง
เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 11/07/62 เปิดดู28 ครั้ง
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางฯ 11/07/62 เปิดดู15 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่น3 ประจำปี62 04/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/07/62 เปิดดู13 ครั้ง
ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดประชุม ฯ 03/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
โครงการอบรมประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2562 03/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 03/07/62 เปิดดู23 ครั้ง
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 03/07/62 เปิดดู11 ครั้ง
อบรม หลักสูตร English for office workers รุ่นที่2 ประจำปี62 03/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
สัมมนาทางวิชาการ eGovernment Forum 2019 18/06/62 เปิดดู12 ครั้ง
สัมมนาทางวิชาการ เรื่องจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ 18/06/62 เปิดดู12 ครั้ง
อบรม หลักสูตร กฎหมายการปกครองสำหรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐ 18/06/62 เปิดดู12 ครั้ง
อบรม หลักสูตรปฏิบัติจัดการความเสี่ยงและโอกาศตามมาตรฐาน ISO/IEC 18/06/62 เปิดดู13 ครั้ง