หลักสูตร การโค้ชสำหรับนักสร้างสุของค์กร(นสอ.) 08/08/62 เปิดดู41 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี63 รุ่น1และรุ่น2 01/08/62 เปิดดู50 ครั้ง
อบรมหลักสูตร singapore - thailand leadership 01/08/62 เปิดดู34 ครั้ง
อบรมหลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่น9 22/07/62 เปิดดู26 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน 19/07/62 เปิดดู19 ครั้ง
อบรมโครงการ Asocio Smart City Summit 2019 - Bangkok 19/07/62 เปิดดู17 ครั้ง
อบรมสัมมนา เรื่องทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ 19/07/62 เปิดดู16 ครั้ง
เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 11/07/62 เปิดดู14 ครั้ง
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางฯ 11/07/62 เปิดดู14 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่น3 ประจำปี62 04/07/62 เปิดดู14 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/07/62 เปิดดู15 ครั้ง
ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดประชุม ฯ 03/07/62 เปิดดู14 ครั้ง
โครงการอบรมประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2562 03/07/62 เปิดดู13 ครั้ง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 03/07/62 เปิดดู12 ครั้ง
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 03/07/62 เปิดดู13 ครั้ง
อบรม หลักสูตร English for office workers รุ่นที่2 ประจำปี62 03/07/62 เปิดดู19 ครั้ง
สัมมนาทางวิชาการ eGovernment Forum 2019 18/06/62 เปิดดู15 ครั้ง
สัมมนาทางวิชาการ เรื่องจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ 18/06/62 เปิดดู13 ครั้ง
อบรม หลักสูตร กฎหมายการปกครองสำหรับผู้บริหารหน่วยงานรัฐ 18/06/62 เปิดดู18 ครั้ง
อบรม หลักสูตรปฏิบัติจัดการความเสี่ยงและโอกาศตามมาตรฐาน ISO/IEC 18/06/62 เปิดดู13 ครั้ง
ร่วมอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ฯ รุ่น2 11/06/62 เปิดดู16 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบภูมิศาสตร์เบื้องต้น (QGIS) 11/06/62 เปิดดู20 ครั้ง
ร่วมอบรม หลักสูตร กระบวนการการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ รุ่นที่2 11/06/62 เปิดดู15 ครั้ง
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 31/05/62 เปิดดู15 ครั้ง
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ แลการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่น4 31/05/62 เปิดดู13 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปี62 31/05/62 เปิดดู15 ครั้ง
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี2562ฯ 30/05/62 เปิดดู13 ครั้ง
ร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 29/05/62 เปิดดู17 ครั้ง
ร่วมอบรม หลักสูตร กระบวนการการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 29/05/62 เปิดดู16 ครั้ง
ร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้ง๑๓ 29/05/62 เปิดดู14 ครั้ง
หลักสูตร สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่น4 23/05/62 เปิดดู16 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 17/05/2562 เปิดดู18 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 29/04/62 เปิดดู802 ครั้ง
เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบฯ 29/04/62 เปิดดู13 ครั้ง
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 29/04/62 เปิดดู13 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 62 ฯ 29/04/62 เปิดดู12 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ปี62 รุ่น2 05/04/62 เปิดดู16 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 29/03/62 เปิดดู16 ครั้ง
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ 19/03/62 เปิดดู14 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 19/03/62 เปิดดู13 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 18/03/62 เปิดดู13 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15/03/62 เปิดดู15 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่น7 06/03/62 เปิดดู18 ครั้ง
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 01/03/62 เปิดดู17 ครั้ง
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง 28/02/62 เปิดดู19 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 28/02/62 เปิดดู19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร 22/02/62 เปิดดู17 ครั้ง
งานอบรมสัมมนา Al&loT Summit 2019 20/02/62 เปิดดู52 ครั้ง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 18/02/62 เปิดดู12 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรอบรม ปี62-ปี63 18/02/62 เปิดดู17 ครั้ง