การสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๖๕, ๖๖ ประเทศญี่ปุ่น 24/04/63 เปิดดู41 ครั้ง
หลักสูตร การทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานฯ 10/04/63 เปิดดู44 ครั้ง
หลักสูตร การปฏิบัติแบบมืออาชีพยุค ๔.๐ 10/04/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภาครัฐ 10/04/63 เปิดดู31 ครั้ง
รับสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่๖๕ - ๖๖ 09/04/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบ 08/04/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 08/04/63 เปิดดู25 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 01/04/63 เปิดดู33 ครั้ง
หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ 01/04/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 30/03/63 เปิดดู36 ครั้ง
หลักสูตร การจัดองค์กรด้วยระบบดิจิทัล 30/03/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการติดตามประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน 30/03/63 เปิดดู34 ครั้ง
หลักสูตร นักบริหารเพื่อความสำเร็จ 26/03/63 เปิดดู41 ครั้ง
หลักสูตร การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก 24/03/63 เปิดดู34 ครั้ง
หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร 24/03/63 เปิดดู34 ครั้ง
หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA #1 10/03/63 เปิดดู38 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 10/03/63 เปิดดู39 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯ 04/03/63 เปิดดู30 ครั้ง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม 03/03/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ 28/02/63 เปิดดู29 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 25/02/63 เปิดดู32 ครั้ง
อบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ๒๕๖๓ 25/02/63 เปิดดู39 ครั้ง
อบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 24/02/63 เปิดดู28 ครั้ง
อบรมสัมมนา Al&loT Summit 2020 25/02/63 เปิดดู25 ครั้ง
เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานประชุม 21/02/63 เปิดดู23 ครั้ง
หลักสูตร mini master of managent program 21/02/63 เปิดดู26 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 19/02/63 เปิดดู33 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ฯ 17/02/63 เปิดดู26 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 13/02/63 เปิดดู24 ครั้ง
หลักสูตร มาตรฐานเพื่อการอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ 12/02/63 เปิดดู39 ครั้ง
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ 05/02/63 เปิดดู24 ครั้ง
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตฯ 05/02/63 เปิดดู30 ครั้ง
ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์ฯ 05/02/63 เปิดดู40 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 05/02/63 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการฯ 04/02/63 เปิดดู32 ครั้ง
หลักสูตร วิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันฯ 04/02/63 เปิดดู28 ครั้ง
หลักสูตร เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ 04/02/63 เปิดดู32 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 04/02/63 เปิดดู25 ครั้ง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 03/02/63 เปิดดู27 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 31/01/63 เปิดดู32 ครั้ง
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/01/63 เปิดดู27 ครั้ง
ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ฯ 09/01/63 เปิดดู25 ครั้ง
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ 09/01/63 เปิดดู34 ครั้ง
เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 08/01/63 เปิดดู26 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ๖ รุ่น 07/01/63 เปิดดู32 ครั้ง
เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุฯ 07/01/63 เปิดดู33 ครั้ง
เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาฯ 07/01/63 เปิดดู30 ครั้ง
การใช้ระบบบริหารจัดงานวิจัยแห่งชาติ 24/12/63 เปิดดู25 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ฯ 24/12/63 เปิดดู23 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ 19/12/62 เปิดดู34 ครั้ง