อนุมัติอบรมบุคคลภายนอก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 7/12/61 เปิดดู7 ครั้ง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง antimicrobial stewardship and antimicrobial resistanceสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพสัตว์ 1/06/61 เปิดดู9 ครั้ง
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการรุ่นที่๔ 17/05/59 เปิดดู6 ครั้ง
การอบรมPublic Courses2559 10/03/2559 เปิดดู7 ครั้ง
อบรมไบโอฟลอค 23/3/59 เปิดดู5 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย(Research Manager RM) 03/03/2559 เปิดดู7 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 08/01/2559 เปิดดู56 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี2559 07/01/2559 เปิดดู6 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่13 28/12/2558 เปิดดู6 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 13/10/2558 เปิดดู6 ครั้ง