อบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ๒๕๖๓ 25/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
อบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 24/02/63 เปิดดู14 ครั้ง
อบรมสัมมนา Al&loT Summit 2020 25/02/63 เปิดดู14 ครั้ง
เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานประชุม 21/02/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร mini master of managent program 21/02/63 เปิดดู12 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 19/02/63 เปิดดู20 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ฯ 17/02/63 เปิดดู24 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 13/02/63 เปิดดู27 ครั้ง
หลักสูตร มาตรฐานเพื่อการอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ 12/02/63 เปิดดู14 ครั้ง
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ 05/02/63 เปิดดู33 ครั้ง
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตฯ 05/02/63 เปิดดู18 ครั้ง
ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์ฯ 05/02/63 เปิดดู19 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 05/02/63 เปิดดู20 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการฯ 04/02/63 เปิดดู33 ครั้ง
หลักสูตร วิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันฯ 04/02/63 เปิดดู19 ครั้ง
หลักสูตร เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ 04/02/63 เปิดดู22 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 04/02/63 เปิดดู21 ครั้ง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 03/02/63 เปิดดู22 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 31/01/63 เปิดดู17 ครั้ง
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/01/63 เปิดดู62 ครั้ง
ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ฯ 09/01/63 เปิดดู35 ครั้ง
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ 09/01/63 เปิดดู22 ครั้ง
เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 08/01/63 เปิดดู26 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ๖ รุ่น 07/01/63 เปิดดู27 ครั้ง
เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุฯ 07/01/63 เปิดดู25 ครั้ง
เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาฯ 07/01/63 เปิดดู24 ครั้ง
การใช้ระบบบริหารจัดงานวิจัยแห่งชาติ 24/12/63 เปิดดู20 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ฯ 24/12/63 เปิดดู21 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ 19/12/62 เปิดดู18 ครั้ง
ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น ๑๐ 20/12/63 เปิดดู18 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลฯ 19/12/63 เปิดดู25 ครั้ง
หลักสูตรต่างๆประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/12/62 เปิดดู45 ครั้ง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ ๘ - ๑๑ 11/12/62 เปิดดู17 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 04/12/62 เปิดดู20 ครั้ง
ร่วมโครงการ บริการวิชาการด้านฝึกอบรมฯ 26/11/62 เปิดดู51 ครั้ง
ขอเชิ่ญส่งบุคลากรเข่าร่วมฝึกอบรม 22/11/62 เปิดดู17 ครั้ง
ผู้ขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทบาศาสตร์ 20/11/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร การจัดการงานเอกสารและการนำเสนอสำหรับบุคลากรฯ 07/11/62 เปิดดู18 ครั้ง
หลักสูตร ชีวิตเบิกบานฯ 16/10/62 เปิดดู16 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 08/10/62 เปิดดู23 ครั้ง
หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ 04/10/62 เปิดดู31 ครั้ง
หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายฯ 04/10/62 เปิดดู18 ครั้ง
หลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาฯ 04/10/62 เปิดดู22 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อ จัดจ้าง 04/10/62 เปิดดู19 ครั้ง
เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น๖ 01/10/62 เปิดดู15 ครั้ง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 25/09/62 เปิดดู20 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 25/09/62 เปิดดู15 ครั้ง
ส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 25/09/62 เปิดดู17 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 18/09/62 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร การโค้ชสำหรับนักสร้างสุของค์กร(นสอ.) 08/08/62 เปิดดู18 ครั้ง