ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 27/10/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 27/10/63 เปิดดู8 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุฯ 27/10/63 เปิดดู7 ครั้ง
หลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 26/10/63 เปิดดู6 ครั้ง
หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ 22/10/63 เปิดดู21 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางฯ 22/10/63 เปิดดู16 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานฯ 22/10/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 22/10/63 เปิดดู12 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ 22/10/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังฯ 22/10/63 เปิดดู16 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุฯ 19/10/63 เปิดดู23 ครั้ง
หลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้างฯ 19/10/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 19/10/63 เปิดดู19 ครั้ง
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ 19/10/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร Financial Tech with New Nomal #1 18/09/63 เปิดดู36 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่2 ฯ 03/09/63 เปิดดู49 ครั้ง
หลักสูตร Personal Data Protection Act-PDPA #2 03/09/63 เปิดดู42 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง 21/08/63 เปิดดู48 ครั้ง
เรื่อง สถิติเพื่อการจิจัย ที่ใช้ได้จริง รุ่น ๒ 21/08/63 เปิดดู43 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแผนงานวิจัยอย่างไรฯ 21/08/63 เปิดดู45 ครั้ง
เชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 10/08/63 เปิดดู42 ครั้ง
ขอความร่วมมีอจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 04/08/63 เปิดดู57 ครั้ง
หลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 03/08/63 เปิดดู54 ครั้ง
หลักสูตร หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางฯ 03/08/63 เปิดดู45 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 03/08/63 เปิดดู42 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 03/08/63 เปิดดู44 ครั้ง
หลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ 03/08/63 เปิดดู39 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ AI&loT Summit 2020 03/08/63 เปิดดู41 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตของงานฯ 30/07/63 เปิดดู48 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 30/07/63 เปิดดู52 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 29/07/63 เปิดดู46 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุฯ 16/07/63 เปิดดู55 ครั้ง
อบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 16/07/63 เปิดดู48 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุฯ 16/07/63 เปิดดู45 ครั้ง
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น๑๑ 14/07/63 เปิดดู53 ครั้ง
หลักสูตร Personal Data Protection Act-PDPA #1 13/07/63 เปิดดู51 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ฯ 01/07/63 เปิดดู59 ครั้ง
หลักสูตร เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR ฯ 01/07/63 เปิดดู51 ครั้ง
หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ 26/06/63 เปิดดู57 ครั้ง
หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายการผลการพิจารณาและเอกสารฯ 26/06/63 เปิดดู60 ครั้ง
เรื่อง สถิติเพื่อการจิจัย ที่ใช้ได้จริง 22/06/63 เปิดดู54 ครั้ง
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 19/06/63 เปิดดู54 ครั้ง
ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ ฯ 19/06/63 เปิดดู55 ครั้ง
การใช้งานเครื่องมือนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแบบนำเข้าด้วยตนเอง 17/06/63 เปิดดู67 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศฯ 17/06/63 เปิดดู54 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิณมาตรฐานสากลฯ 12/06/63 เปิดดู58 ครั้ง
การสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๖๕, ๖๖ ประเทศญี่ปุ่น 24/04/63 เปิดดู82 ครั้ง
หลักสูตร การทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานฯ 10/04/63 เปิดดู86 ครั้ง
หลักสูตร การปฏิบัติแบบมืออาชีพยุค ๔.๐ 10/04/63 เปิดดู76 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภาครัฐ 10/04/63 เปิดดู82 ครั้ง