ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีฯ 17/06/64 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 14/06/64 เปิดดู19 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 10/06/64 เปิดดู21 ครั้ง
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรมฯ 21/05/64 เปิดดู29 ครั้ง
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 19/04/64 เปิดดู36 ครั้ง
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 19/04/64 เปิดดู30 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนา 28/04/64 เปิดดู85 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 28/04/64 เปิดดู73 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะฯ 02/04/64 เปิดดู146 ครั้ง
หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ ฯ 25/03/64 เปิดดู93 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 24/03/64 เปิดดู117 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารพัฒนายุคดิจิทัล ๕.๐ 24/03/64 เปิดดู132 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ฯ 23/03/64 เปิดดู109 ครั้ง
ขอแจ้งเลื่อนการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินฯ 13/01/64 เปิดดู118 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 06/01/64 เปิดดู120 ครั้ง
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 18/12/63 เปิดดู105 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๔ 16/12/63 เปิดดู82 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 16/12/63 เปิดดู120 ครั้ง
หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 17/12/63 เปิดดู114 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 16/12/63 เปิดดู101 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี ๒๕๖๔ 08/12/63 เปิดดู102 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง 08/12/63 เปิดดู137 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม 04/12/63 เปิดดู127 ครั้ง
หลักสูตร Innovation and Transformation ฯ 30/11/63 เปิดดู135 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 27/11/63 เปิดดู127 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลฯ 27/11/63 เปิดดู108 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 18/11/63 เปิดดู141 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ 18/11/63 เปิดดู131 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 18/11/63 เปิดดู112 ครั้ง
หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายฯ 18/11/63 เปิดดู118 ครั้ง
หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 18/11/63 เปิดดู106 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 18/11/63 เปิดดู142 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 17/11/63 เปิดดู121 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ 17/11/63 เปิดดู129 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 16/11/63 เปิดดู128 ครั้ง
หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญฯ 16/11/63 เปิดดู118 ครั้ง
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit ฯ 16/11/63 เปิดดู160 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 13/11/63 เปิดดู71 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 13/11/63 เปิดดู118 ครั้ง
หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและฯ 11/11/63 เปิดดู177 ครั้ง
หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 11/11/63 เปิดดู129 ครั้ง
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 11/11/63 เปิดดู149 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/11/63 เปิดดู122 ครั้ง
หลักสูตร Personal DataProtection Act - PDpA #3 09/11/63 เปิดดู125 ครั้ง
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ ๘ 03/11/63 เปิดดู129 ครั้ง
อบรมสัมมนาโครงการ Privacy&Secunity Summit 2020 02/11/63 เปิดดู115 ครั้ง
หลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ 28/10/63 เปิดดู85 ครั้ง
หลักสูตรเพิ่มผลิตภาครัฐ 30/10/63 เปิดดู113 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 27/10/63 เปิดดู119 ครั้ง
หลักสูตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 27/10/63 เปิดดู90 ครั้ง