จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง antimicrobial stewardship and antimicrobial resistanceสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพสัตว์ 1/06/61 เปิดดู65 ครั้ง
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการรุ่นที่๔ 17/05/59 เปิดดู13 ครั้ง
การอบรมPublic Courses2559 10/03/2559 เปิดดู16 ครั้ง
อบรมไบโอฟลอค 23/3/59 เปิดดู14 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย(Research Manager RM) 03/03/2559 เปิดดู9 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 08/01/2559 เปิดดู26 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี2559 07/01/2559 เปิดดู9 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่13 28/12/2558 เปิดดู26 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 13/10/2558 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญสมัครการอบรมทางออนไลน์กับ American(AALAS) 09/11/2558 เปิดดู14 ครั้ง