ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 17/05/2562 เปิดดู32 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 29/04/62 เปิดดู68 ครั้ง
เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบฯ 29/04/62 เปิดดู36 ครั้ง
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 29/04/62 เปิดดู32 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 62 ฯ 29/04/62 เปิดดู25 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ปี62 รุ่น2 05/04/62 เปิดดู47 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 29/03/62 เปิดดู59 ครั้ง
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ 19/03/62 เปิดดู56 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 19/03/62 เปิดดู47 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 18/03/62 เปิดดู64 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15/03/62 เปิดดู43 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่น7 06/03/62 เปิดดู54 ครั้ง
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 01/03/62 เปิดดู45 ครั้ง
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง 28/02/62 เปิดดู79 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 28/02/62 เปิดดู41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร 22/02/62 เปิดดู69 ครั้ง
งานอบรมสัมมนา Al&loT Summit 2019 20/02/62 เปิดดู118 ครั้ง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 18/02/62 เปิดดู55 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรอบรม ปี62-ปี63 18/02/62 เปิดดู48 ครั้ง
ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น8 15/02/62 เปิดดู76 ครั้ง
นำส่งเอกสารแนะนำหลักสูตรอบรม ประจำปี62 0702/62 เปิดดู78 ครั้ง
สัมนาวิชาการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/02/62 เปิดดู104 ครั้ง
อบรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 06/02/62 เปิดดู78 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 06/02/62 เปิดดู101 ครั้ง
หลักสูตร นักสร้างสุของค์การ (นสอ) 06/02/62 เปิดดู65 ครั้ง
สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่9 05/02/62 เปิดดู76 ครั้ง
การปฏิบัติธรรเพื่อความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 05/02/62 เปิดดู49 ครั้ง
นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 05/02/62 เปิดดู64 ครั้ง
ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอน ครั้งที่9 05/02/62 เปิดดู89 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 01/02/62 เปิดดู84 ครั้ง
อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรม 30/01/62 เปิดดู52 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 30/01/62 เปิดดู70 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ ปี62 30/01/62 เปิดดู66 ครั้ง
บุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ 30/01/62 เปิดดู95 ครั้ง
เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ รายงานการติดตามประเมินผล 28/01/62 เปิดดู63 ครั้ง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุแนวทางแก้ไข 28/01/62 เปิดดู59 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ62 28/01/62 เปิดดู68 ครั้ง
หลักสูตรอบรม Infomation Technologyฯ 23/01/62 เปิดดู97 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมการอบรม แนวปฏิบัติราชการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/62 เปิดดู121 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 18/01/62 เปิดดู120 ครั้ง
หลักสูตรสร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัยรุ่น2-3 15/01/62 เปิดดู93 ครั้ง
การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่1 ปี62 16/01/62 เปิดดู84 ครั้ง
แนวทางการบัญทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/62 เปิดดู102 ครั้ง
หลักสูตร กฏหมายปกครอง 16/01/62 เปิดดู110 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษวิจัยรุ่น5 08/01/62 เปิดดู55 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม2562 10/01/62 เปิดดู60 ครั้ง
อนุมัติอบรมบุคคลภายนอก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 7/12/61 เปิดดู57 ครั้ง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง antimicrobial stewardship and antimicrobial resistanceสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพสัตว์ 1/06/61 เปิดดู62 ครั้ง
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการรุ่นที่๔ 17/05/59 เปิดดู21 ครั้ง
การอบรมPublic Courses2559 10/03/2559 เปิดดู39 ครั้ง