หลักสูตร การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 01/04/63 เปิดดู17 ครั้ง
หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ 01/04/63 เปิดดู15 ครั้ง
หลักสูตร การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 30/03/63 เปิดดู18 ครั้ง
หลักสูตร การจัดองค์กรด้วยระบบดิจิทัล 30/03/63 เปิดดู16 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการติดตามประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน 30/03/63 เปิดดู16 ครั้ง
หลักสูตร นักบริหารเพื่อความสำเร็จ 26/03/63 เปิดดู20 ครั้ง
หลักสูตร การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก 24/03/63 เปิดดู18 ครั้ง
หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร 24/03/63 เปิดดู14 ครั้ง
หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA #1 10/03/63 เปิดดู11 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 10/03/63 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯ 04/03/63 เปิดดู12 ครั้ง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม 03/03/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ 28/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 25/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
อบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ๒๕๖๓ 25/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
อบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 24/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
อบรมสัมมนา Al&loT Summit 2020 25/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานประชุม 21/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตร mini master of managent program 21/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 19/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ฯ 17/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 13/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตร มาตรฐานเพื่อการอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ 12/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ 05/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตฯ 05/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์ฯ 05/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 05/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการฯ 04/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตร วิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันฯ 04/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตร เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ 04/02/63 เปิดดู11 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 04/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 03/02/63 เปิดดู10 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 31/01/63 เปิดดู10 ครั้ง
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 10/01/63 เปิดดู11 ครั้ง
ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP ฯ 09/01/63 เปิดดู10 ครั้ง
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ 09/01/63 เปิดดู10 ครั้ง
เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 08/01/63 เปิดดู10 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ๖ รุ่น 07/01/63 เปิดดู11 ครั้ง
เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุฯ 07/01/63 เปิดดู10 ครั้ง
เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาฯ 07/01/63 เปิดดู11 ครั้ง
การใช้ระบบบริหารจัดงานวิจัยแห่งชาติ 24/12/63 เปิดดู11 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ฯ 24/12/63 เปิดดู10 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ 19/12/62 เปิดดู10 ครั้ง
ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น ๑๐ 20/12/63 เปิดดู11 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลฯ 19/12/63 เปิดดู10 ครั้ง
หลักสูตรต่างๆประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/12/62 เปิดดู11 ครั้ง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ ๘ - ๑๑ 11/12/62 เปิดดู12 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 04/12/62 เปิดดู10 ครั้ง
ร่วมโครงการ บริการวิชาการด้านฝึกอบรมฯ 26/11/62 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิ่ญส่งบุคลากรเข่าร่วมฝึกอบรม 22/11/62 เปิดดู10 ครั้ง