ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ 19/03/62 เปิดดู27 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 19/03/62 เปิดดู23 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 18/03/62 เปิดดู41 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15/03/62 เปิดดู27 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่น7 06/03/62 เปิดดู38 ครั้ง
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 01/03/62 เปิดดู35 ครั้ง
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง 28/02/62 เปิดดู42 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 28/02/62 เปิดดู26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร 22/02/62 เปิดดู53 ครั้ง
งานอบรมสัมมนา Al&loT Summit 2019 20/02/62 เปิดดู42 ครั้ง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ 18/02/62 เปิดดู45 ครั้ง
ขอเสนอหลักสูตรอบรม ปี62-ปี63 18/02/62 เปิดดู36 ครั้ง
ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น8 15/02/62 เปิดดู38 ครั้ง
นำส่งเอกสารแนะนำหลักสูตรอบรม ประจำปี62 0702/62 เปิดดู63 ครั้ง
สัมนาวิชาการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/02/62 เปิดดู93 ครั้ง
อบรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 06/02/62 เปิดดู67 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 06/02/62 เปิดดู73 ครั้ง
หลักสูตร นักสร้างสุของค์การ (นสอ) 06/02/62 เปิดดู48 ครั้ง
สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่9 05/02/62 เปิดดู49 ครั้ง
การปฏิบัติธรรเพื่อความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 05/02/62 เปิดดู37 ครั้ง
นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 05/02/62 เปิดดู50 ครั้ง
ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอน ครั้งที่9 05/02/62 เปิดดู50 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 01/02/62 เปิดดู75 ครั้ง
อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรม 30/01/62 เปิดดู44 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 30/01/62 เปิดดู58 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ ปี62 30/01/62 เปิดดู56 ครั้ง
บุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ 30/01/62 เปิดดู89 ครั้ง
เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ รายงานการติดตามประเมินผล 28/01/62 เปิดดู56 ครั้ง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุแนวทางแก้ไข 28/01/62 เปิดดู51 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ62 28/01/62 เปิดดู60 ครั้ง
หลักสูตรอบรม Infomation Technologyฯ 23/01/62 เปิดดู79 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมการอบรม แนวปฏิบัติราชการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/62 เปิดดู111 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 18/01/62 เปิดดู111 ครั้ง
หลักสูตรสร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัยรุ่น2-3 15/01/62 เปิดดู84 ครั้ง
การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่1 ปี62 16/01/62 เปิดดู70 ครั้ง
แนวทางการบัญทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/62 เปิดดู86 ครั้ง
หลักสูตร กฏหมายปกครอง 16/01/62 เปิดดู61 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษวิจัยรุ่น5 08/01/62 เปิดดู49 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม2562 10/01/62 เปิดดู49 ครั้ง
อนุมัติอบรมบุคคลภายนอก โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 7/12/61 เปิดดู49 ครั้ง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง antimicrobial stewardship and antimicrobial resistanceสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพสัตว์ 1/06/61 เปิดดู43 ครั้ง
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการรุ่นที่๔ 17/05/59 เปิดดู15 ครั้ง
การอบรมPublic Courses2559 10/03/2559 เปิดดู29 ครั้ง
อบรมไบโอฟลอค 23/3/59 เปิดดู21 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย(Research Manager RM) 03/03/2559 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 08/01/2559 เปิดดู61 ครั้ง
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี2559 07/01/2559 เปิดดู26 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่13 28/12/2558 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 13/10/2558 เปิดดู11 ครั้ง
ขอเชิญสมัครการอบรมทางออนไลน์กับ American(AALAS) 09/11/2558 เปิดดู13 ครั้ง