รับสมัครเข้าโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 23/05/62 เปิดดู16ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 22/05/62 เปิดดู18ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 22/05/62 เปิดดู16ครั้ง
การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ 22/05/62 เปิดดู15ครั้ง
สำนักงานเศรษกิจการคลังมีความประสงค์จะ รับโอนข้าราชการฯ 22/05/62 เปิดดู24ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22/05/62 เปิดดู19ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17/05/62 เปิดดู26ครั้ง
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 03/05/06 เปิดดู35ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01/05/62 เปิดดู46ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 01/05/62 เปิดดู41ครั้ง
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง 30/04/62 เปิดดู30ครั้ง
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง 30/04/62 เปิดดู27ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29/04/62 เปิดดู30ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/04/62 เปิดดู26ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10/04/62 เปิดดู58ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10/04/62 เปิดดู42ครั้ง
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 05/04/62 เปิดดู27ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 04/04/62 เปิดดู25ครั้ง
กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 04/04/62 เปิดดู26ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 03/04/62 เปิดดู37ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 01/04/62 เปิดดู30ครั้ง
รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 29/03/62 เปิดดู32ครั้ง
ทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกาาภาาาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 28/03/62 เปิดดู29ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28/03/62 เปิดดู32ครั้ง
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกาาของศูนย์ซีมีโอเชียร์ก้า ประจำปี 2563-2564 26/03/62 เปิดดู23ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม รับโอนข้าราชการฯ 22/03/62 เปิดดู34ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21/03/62 เปิดดู50ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา ประจำปี62รอบที่2 18/03/62 เปิดดู39ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 62 15/03/62 เปิดดู45ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/03/62 เปิดดู50ครั้ง
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา 14/03/62 เปิดดู22ครั้ง
กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการ 13/03/62 เปิดดู27ครั้ง
เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP เปิดดู22ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่2 08/03/62 เปิดดู23ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 07/03/62 เปิดดู55ครั้ง
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อผู้ดำรงตำปหน่งเลขาธิการและอำนวยการฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 07/03/62 เปิดดู25ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 06/03/62 เปิดดู105ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 06/03/62 เปิดดู133ครั้ง
รับสมัครสอบ ก.พ.ประจำปี 2562 04/03/62 เปิดดู57ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 04/03/62 เปิดดู79ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 26/02/62 เปิดดู45ครั้ง
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 25/02/62 เปิดดู39ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 25/02/62 เปิดดู70ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ 21/02/62 เปิดดู48ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20/02/62 เปิดดู118ครั้ง
เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 20/02/62 เปิดดู69ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14/02/62 เปิดดู113ครั้ง
รายชื่อผู้การประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1302/62 เปิดดู271ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรืต่างประเทศประจำปี 62 12/02/62 เปิดดู47ครั้ง
การรับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 11/02/62 เปิดดู44ครั้ง