Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 21/01/62 
 แนวทางการสรุปข้อมูลและตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการรักาาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 18/01/62 
 แนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปี 2562 18/01/62 
 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 18/0//62 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก 15/01/62 
 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 14/01/62 
 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 8/01/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย  8/01/62 
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 4/01/62 
 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีขยายระยะเวลา 3/01/62
 
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 28/12/61
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 27/12/61
 หลักเกณฑ์จ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการ 26/12/61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 27/12/61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20/12/61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18/12/61