Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ 05/03/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 05/03/62 
 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS 05/03/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 28/02/62 
 ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 28/02/62 
 กำนหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ้นละอองเป็นวาระแห้งชาติ 28/02/62 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป 27/02/62 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป 27/02/62 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเนื่องเกษียณอายุ ปี62 26/02/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 25/02/62 
 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) 22/02/62 
 คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนทดแทนผ่านระบบ GFMIS 22/02/62 
 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี62 21/02/62 
 แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 20/02/62 
 รายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 20/02/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการฯ 20/02/62 
 การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 14/02/62 
 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 14/02/62
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน 14/02/62 
 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14/02/62 
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 12/02/62 
 การกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทาง 11/02/62 
 ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 11/02/62 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 11/02/62 
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา 11/02/62 
 ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรี่ 11/02/62 
 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี61 07/02/62 
 กำหนดตำแหน่งผู้ที่มีหน้าทียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ตามมาตรา102 07/02/62 
 การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 05/02/62 
 ความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ 05/02/62 
 การจัดส่งเอกสารเพื่อนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง 05/02/62 
 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวง 04/02/62 
 การออกประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 01/02/62 
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 31/01/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย(มกราคม 2562) 30/01/62 
 ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติกฏกระทรวงจัดซื้อจัดจ้าง 30/01/62 
 การรักษาวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 30/01/62 
 แนวทางการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือ 29/01/62 
 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย 29/01/62 
 บัญชีวัตกรรมไทย 24/01/62 
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ฯ 23/01/62 
 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 23/01/62 
 เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง 23/01/62 
 แนวทางการจัดซื้อยา ซึ้งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 22/01/62 
 ส่งสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 22/01/62
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 21/01/62 
 แนวทางการสรุปข้อมูลและตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการรักาาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 18/01/62 
 แนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปี 2562 18/01/62 
 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 18/0//62 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก 15/01/62 
 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 14/01/62 
 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 8/01/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย  8/01/62 
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 4/01/62 
 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีขยายระยะเวลา 3/01/62
 
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 28/12/61
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 27/12/61
 หลักเกณฑ์จ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการ 26/12/61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 27/12/61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20/12/61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18/12/61