Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้อง 

(๒)    จัดทำกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๓)    ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คำปรึกษา  เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ในการจัดทำและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม  รวมทั้งการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการศึกษาวิจัย 

(๔)    ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย  สำรวจรวบรวมข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย

(๕)    จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ

(๖)     ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


นางสาววิสาขา ปุณยกนก
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ(รักษาการ)

 

 
  
นางสาวอัญชลี โค้วนฤมิตร
นักวิชาการประมงชำนาญการ
                                    
นางนันทิชา  สุรัตน์  
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 
..................................
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
   
       
       

 

พนักงานราชการ


จิตชญา ขมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รุ่งนภา ชัยศรี  
นักวิชาการประมง

กนกภรณ์ ทะกัน
นักวิชาการประมง
 

วงศ์ระพี คงมณี
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์