Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ร่วมในพิธีทำบุญใส่บาตร
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่กรมประมง ปี 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update:  21 ธันวาคม 2561  
การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.  อ่านต่อ ⇒
Last Update:  26 ธันวาคม 2561 
ร่วมในพิธีทำบุญใส่บาตร
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่กรมประมง ปี 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update:  21 ธันวาคม 2561  
การเพาะเลี้ยงปลาช่อนเชิงพาณิชย์
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.  อ่านต่อ ⇒
Last Update:  26 ธันวาคม 2561 
ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดกิฟุ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มต่างๆ  ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการฟักไข่ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  อ่านต่อ ⇒
Last Update:  21 ธันวาคม 2561  
ประชุมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน (นางสาวมาลาศรี คำศรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือทำความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้งได้เข้าดูกิจกรรมการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบของเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายโครงการด้วย
Last Update:  20 ธันวาคม 2561 
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกิจกรรม
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ปรึกษาหารือร่วมหัวหน้าศูนย์พัฒนาพื้นที่โครงการในแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาอาชีพด้านการประมงในพื้นที่สูง เพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเขตพื้นที่โครงการหลวง ทั้งนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาพลวงในแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการหลวงทุ่งเริง
Last Update:  19 ธันวาคม 2561  
ประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหลวง
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1(เชียงใหม่) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการฯ  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) เป็นประธานและร่วมประชุมฯ และ ผอ กพจ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการดำเนินงานที ศพจ เขต 1 (เชียงใหม่) และศพจ ลำพูน
Last Update:  18 ธันวาคม 2561 
ประเมินต้นทุนและผลตอบแทน
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืด จัดประชุมการจัดทำแบบสัมภาษณ์เพื่อทำงานวิจัยด้านสังคมและการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับนักวิชาการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562  อ่านต่อ ⇒
Last Update:  13 ธันวาคม 2561  
ข่าวดีผู้ประกอบการสัตว์น้ำสวยงาม
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D BANK)เข้าพบท่านอธิบดีกรมประมงนายอดิศร พร้อมเทพท่านรองอธิบดีนายถาวร จิระโสภณ  อ่านต่อ ⇒
Last Update:  4 ธันวาคม 2561 
เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน
เมื่อปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหาแนวทางพัฒนาการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้มีอาชีพ คุณสมพร กันธิยะวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ อ่านต่อ ⇒
Last Update:  3 ธันวาคม 2561  
สัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี ผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า  อ่านต่อ ⇒
Last Update:  30 พฤศจิกายน 2561 
แถลงข่าวมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่14
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง(ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ ⇒
Last Update:  28 พฤศจิกายน 2561 
ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กพจ. กพช. กนป. กผง. กปจ. กพส. ศทส. กพก. และ กพอ. เพื่อการจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update:  30 พฤศจิกายน 2561 
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรีให้การต้อนรับ และได้พาชมบ่อดินและบ่อปูนเลี้ยงปลา
Last Update:  28 พฤศจิกายน 2561 
โครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่2 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรีเซนต้า สวนหลวง ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และมีนางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการสัมมนา อ่านต่อ ⇒
Last Update:  23 พฤศจิกายน 2561 
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผอ.ศูนย์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ  ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เป็นไปตามแผนฯและมีประสิทธิภาาพ
Last Update:  19 พฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำ จัดประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562 และได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์จากการการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา อ่านต่อ ⇒
Last Update:  20 พฤศจิกายน 2561 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผอ.กพจ เป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนีี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้บริหาร อ่านต่อ ⇒
Last Update:  15 พฤศจิกายน 2561 
คุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการสัมมนา โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ในเขตภาคกลาง อ่านต่อ ⇒
Last Update:  16 พฤษจิกายน 2561 
เข้ารับตำแหน่งใหม่ ผอ.กพจ.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ เข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ข้าราชการลูกจ้างพนักงาน ค่อยต้อนรับท่าน ที่หน้าตึกอาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น4 กรมประมง เกษตรกลาง ทางกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
Last Update:  13 พฤศจิกายน 2561 
ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานฯ
16 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อผลักดันความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม สวก. กรุงเทพฯ
Last Update:  16 พฤษจิกายน 2561 
สัมมนาโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนฯ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผอ.กพจ เป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนีี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและมีความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการดำเนินงานโครงการ และเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 147 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายทวี วิพุทธานุมาศ ข้าราชการบำนาญ นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวปาจรีย์ ภัทรรุ่งเรืองกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
Last Update:  8 พฤศจิกายน 2561 
เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดทำบุญกองและเลี้ยงส่ง นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนากองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ นายทวี วิพุทธานุมาศผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ปี61 ณ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น4 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
Last Update:  1 ตุลาคม 2561  
คณะกรรมการประเมินการประกวด
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะกรรมการประเมินการประกวดโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนำโดย นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ประเมินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ ดีเด่น จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
Last Update:  10 กันยายน 2561  
สถาปนากรมประมง 92 ปี
วันที่ 21 กันยายน 2561 กรมประมงจัดงานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 92 ปี กพจ.ได้รับรางวัล 3 รางวัล มอบโดย ดร.อดิศร พร้อมเทพอธิบดีกรมประมง 1.เกษตรกรดีเด่นของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด(หัวขบวน) จำนวน 5 รางวัล 2.เกษตรกรดีเด่นของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Framer) จำนวน 8 รางวัล 3.กลุ่มเกษตรกรดีเด่นของโครงการธนาคาผลผลิตเกษตรด้านการประมงจำนวน 5 รางวัล
Last Update:  21 กันยายน 2561 
ประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 10 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วย นางสาวอัมพุชนี นวลแสงหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ ณ ฟาร์ม นางสาวชมพูทิพย์ เมืองใจ (เมืิองใจ ออร์แกนิคฟาร์ม) เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี นางสาวณัฐนีย์ ชุมแสงหิรัญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) และ นางสาวสิริยา หนูแดง นักวิิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
Last Update:  11 กันยายน 2561  
วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ
วันที่ 10-11 กันยายน 2561 กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจัดประชุมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ และความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงให้นักวิชาการประมง ณ ห้องประชุมมือเสือ กรมประมง โดยมีท่านผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรกองฯในเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการฯ
Last Update:  10 กันยายน 2561 
ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดยนายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจประเมินนางสมปอง มุลตองคะ เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  3 กันยายน 2561 
ประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 5 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วย นางสาวอัมพุชนี นวลแสงหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาววิสา ธรรมบุญ นักวิชาการประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ ณ ฟาร์ม นายจรัส โยธา เลขที่ 87/11 หมู่ที่ 1 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี และ ฟาร์ม นางสาวอาภรณ์ กลิ่นสอน เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมี นายประสิทธิ์ นิยมไทย นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยานี และ นายจารุกิตติ์ กุดาศรี ประมงอำเภอหนองฉาง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
Last Update:  5 กันยายน 2561  
ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจประเมินนายสมบัติ ชุมนุม เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ ตรวจประเมินนายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  25 สิงหาคม 2561  
ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจประเมินนายช่วย สาสุข เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  23 สิงหาคม 2561 
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง Smart Farmer และโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
Last Update:  24 สิงหาคม 2561 
ประกวดเกษตรกรดีเด่นเกษตรอินทรีย์
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดยนายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจประเมินนายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ (บริษัทจุลไหมไทย จำกัด) เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  22 สิงหาคม 2561  
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ. โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 113 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการที่ดำเนินการในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารแหล่งน้ำ 
Last Update: 16 สิงหาคม 2561
จัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยกุลุ่มวิจัยสัตว์น้ำชุมชน ได้จัดประชุมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมจัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ จำนวน 20 แห่ง) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการศพที่ผ่านมา และมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง ดร ชำนาญ พงษ์ศรี เป็นประธานที่ประชุมและให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการฯ
Last Update:  20  สิงหาคม 2561 
ส่งออกปลาสวายไปยังนิวซีแลนด์
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี เป็นผู้แทนไทย ในการประชุม 7th Joint SPS Committee Thailand-New Zealand ณ โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าวโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านประมง ได้แก่ การเปิดตลาดการส่งออกปลาสวายไปยังนิวซีแลนด์
Last Update:  2 สิงหาคม 2561 
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง บรรยายพิเศษในหัวข้อ” แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงอย่างยั่งยืน” การประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ. โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ กับคณะกรรมการธนาคารฯ จาก 20 จังหวัดที่ร่วมดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารแหล่งน้ำของชุมชนตัวเองต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป
Last Update:  17  สิงหาคม 2561 
ติดตามงานวิจัยของหน่วยงาน
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพร้อมด้วยนายทวี  วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณะ ได้ประชุมติดตามงานวิจัยของหน่วยงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี โดยได้ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผล และการจัดทำเอกสารวิชาการให้แก่นักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการวิจัย
Last Update:  6 กรกฏาคม 2561 
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (หัวขบวน) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผชช.ด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ  นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผอ.ศพจเขต 7 (ชลบุรี) และนายจารึก นาชัยเพิ่ม ผอ.ศพจกาฬสินธุ์  เดินทางมายังอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมประกวด ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการประกวด โดยมีนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ปจ.ปราจีนบุรี นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ปราจีนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและพาเข้าพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร
Last Update:  3 สิงหาคม 2561 
ติดตามงานวิจัยคงค้าง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผอ. สนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายทวี วิพุทธานุมาศ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี  ติดตามงานวิจัยคงค้างภาคเหนือ และตรวจเยี่ยม ศพจ. แพร่ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อไป
Last Update:  17 กรกฏาคม 2561 
แผนการดำเนินงาน 3 โครงการ
 เมื่อวันที่ 5 กค 2561 ผอ.สนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ ได้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิมล จันทรโรทัย ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ เป็นประธาน ที่ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 โครงการคือ 1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในโรงเรียน 2. โครงการเลี้ยงปลาและเพาะขยายพันธุ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
Last Update:  5 กรกฏาคม 2561 
ติดตามการดำเนินงานธนาคารผลผลิต
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซองแมว จังหวัดศรีสะเกษโดยได้รับรายงานผลการประกอบการของธนาคารประจำปี 2560 ธนาคารฯ มีรายได้จากการขายบัตรจับปลาเป็นเงิน 228,900 บาท มีรายได้สุทธิ 130,000 บาท มีผลผลิตสัตว์เฉลี่ย 202 กก.ต่อไร่ มีการจัดสรรรายได้ดังนี้ 1. ปันผลให้สมาชิกผู้ถือหุ้น (35%) จำนวน 333 หุ้นๆละ 136 บาท เป็นเงิน 45,500 บาท 2. เงินค่าตอบแทนกรรมการ 20% จำนวน 20 คน เป็นเงิน 26,000 บาท3. เงินบริหารกิจการสาธารณประโยชน์ (5%) เป็นเงิน 5,600 บาท4. เงินกองทุนธนาคารรเพื่อบริหารแหล่งน้ำต่อไป (40%) เป็นเงิน 52,000 บาททั้งนี้ ผอ กพจ ได้เป็นประธานมอบเงินปันผลให้สมาชิกธนาคารฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยลูกปลาวัยอ่อนที่ผลิตโดยใช้ชุดการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่ 
Last Update:  31 พฤษภาคม 2561 
ดำนาสามัคคีอินทรีย์บ้านเฮาวิถียโสธร
อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน2561 ผอ.สนธิพันธ์ ผาสุขดี พร้อมด้วยผชช.กาญจนรี พงษ์ฉวี และนายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ หน.กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงฯ ร่วมงาน"ดำนา สามัคคี อินทรีย์บ้านเฮา วิถียโสธร" ณ แปลงนาอินทรีย์บ้านโคกกลาง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ส่วนหนึ่งของโครงการแปลงใหญ่2560 ประกอบด้วย-กิจกรรมเซ็นต์ข้อตกลงMOUระหว่างผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซื้อปลาตะเพียนเพื่อทำปลาส้ม-ดำนาแปรอักษรข้าวอินทรีย์-นั่งรถไถเดินตามท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ และพลังงาน-ปล่อยพันธุ์ปลา กบ และกุ้งก้ามกราม-เยี่ยมชมนิทรรศการและชิมผลิตภัณฑ์ปลาส้มโดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายนิกร สุกใส ผวจ.ยโสธร กล่าวต้อนรับ และมีรองผวจ. หัวหน้าส่วนฯ ร่วมต้อนรับพร้อมเกษตรกรผู้สนใจ
Last Update:  25 มิถุนายน 2561 
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
วันที่ 1 มิถุนายน  2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังผลการดำเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาในแปลงนาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรเป้าหมายโครงการในเขตพื้นที่อำเภอราศีไสล จ. ศรีสะเกษ
Last Update:  1 มิถุนายน 2561 
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการฯในแหล่งน้ำเก่าปี 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง (ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี) เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการฯ การประกวดโครงการฯ ดีเด่น และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
Last Update:  6 มิถุนายน 2561 
ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับชุมชน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสปจ.บุรีรัมย์ ศพจ.สารคาม ศพจ.ศรีสะเกษ และจากส่วนกลางหัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน กพจ. ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของคณะกรรมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทการบริหารหน่วยงานราชการแบบมีส่วนร่วม ณ ที่ทำการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินรอบแรก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศพจ มหาสารคามได้ทำการฝึกการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนใหแก่คณะกรรมการธนาคารฯ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำเป้าหมายต่อไป ด้วย
Last Update:  24 พฤษภาคม 2561 
รับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ภายใต้การสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการประมงและคุ้มครองทรัพยากรประมงในลุ่มน้ำ Lancang-Mekong และเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Last Update:  27 พฤษภาคม 2561 
ติดตามการดำเนินงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลงพื้นที่ และผู้บริหารภายใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง อ. เทพา จ. สงขลา และ ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบริเวณแม่น้ำสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันแก้ปัญหาการตายระหว่างการเลี้ยงและเทคนิคการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา และเข้าตรวจเยี่ยม ศพจ.ปัตตานี โดยให้แนวทางในการพัฒนาโครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตร การจัดทำโครงการวิจัยให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ำโดยนำงานวิจัยสู่การพัฒนาให้เกิดผลแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานในพื้นที่ด้วย
Last Update:  21 พฤษภาคม 2561 
กำหนดยุทธศาสตร์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ กพจ. ครั้งที่ 1/2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขต 1-12 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง โดยที่ประชุมได้กำหนดวิสัยทัศน์ของกองฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ‘เป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน’ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
Last Update:  23 พฤษภาคม 2561 
ตรวจติดตาม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้เชี่ยวชาญกาญจนรี พงษ์ฉวี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงรายนายสุภาพ แก้วละเอียด และคณะ ติดตาม และให้คำแนะนำงานแปลงใหญ่ กบ จังหวัด เชียงราย ในกิจกรรมทำแผนระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ร่วมกับเกษตรกร
Last Update:  3 พฤษภาคม 2561 
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เป็นไปตามแผนฯและมีประสิทธิภาาพ
Last Update:  24 เมษายน 2561 
การประเมินความพึงพอใจ
วันที่ 20เมษายน พ.ศ. 2561เวลา 8.30 น. นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง การวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลังการปล่อยและการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์ แก่นักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบโครงการฯ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล
Last Update:  20 เมษายน 2561 
รดน้ำดำหัวผู้บริหาร กพจ.
วันนี้ 10 เมษายน 2561 ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำให้กับนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนายทวี วิพุทธานุมาศ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ณ ห้องผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น4 กรมประมง
Last Update:  10 เมษายน 2561 
หว่านแหจับปลาหรรษา
วันนี้ เวลา09.30น.กรมประมง นำโดยรองอธิบดีกรมประมง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองผู้ว่าราชการจ.บุรีรัมย์ นายอนุรัฐ ไทยตรง ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี และห.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คกก.หมู่บ้านฯ และพ่อแม่พี่น้องชาวซับสมบูรณ์ ประมาณ 500 ท่าน ร่วมกิจกรรมงานหว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ณ หนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในลักษณะประชารัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามนโยบายของรัฐบาล
Last Update:  5 เมษายน 2561 
ร่วมกิจกรรมการจับปลา
วันที่ 9 เมษายน นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี พร้อมด้วยประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ชุมชน ร่วมกิจกรรมการจับปลาในแหล่งน้ำธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด ต.ไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำนาจเจริญได้เก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากุ้งก้ามกรามมีการเจริญเติบโตดี ขนาด 2-3 ตัว/กก ชาวบ้านมีการทำกร่ำในช่วงที่ปล่อยกุ้งเป็นที่หลบภัยและแหล่งน้ำนี้มีหอยน้ำจืดเป็นจำนวนมาก
Last Update:  9  เมษายน 2561 
ติดตามการดำเนินงาน
วันนี้ 29 มีนาคม 2561 ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช และสตูล ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแหล่งน้ำสาธารณะบ้านห้วยยุง ต. ควนกรด อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราราช โดยได้ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการ การใช้เงินงบอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบและการดำเนินกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
Last Update:  29 มีนาคม 2561 
ติดตามการดำเนินงานโครงการ
วันนี้ 28 มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง), สตูล และนครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองนพใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล โดยได้ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินงบอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบและการดำเนินกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
Last Update:  28  มีนาคม 2561 
เข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสมาชิก BIMSTEC และ IORA  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่ กลุ่มงานประมง ของศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดเขต เขต 7 (ชลบุรี) เป็นวิทยากร การฝึกอบรมนี้จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 4-17 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสัมพันธ์อันดีของประเทศสมาชิก BIMSTEC/IORA
Last Update:  13 มีนาคม 2561  
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ ได้แก่ งานวิจัย งานเงินทุนหมุนเวียนฯ โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานฟาร์ม โครงการแปลงใหญ่ โครงการ Zoing by Agri-Map โครงการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำจืด ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง อ่านต่อ
Last Update:  21 มีนาคม 2561   
ติดตามผลโครงการธนาคารผลผลิต
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. กล่าวว่า โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมงเกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน โครงการนี้จะนำแหล่งน้ำของชุมชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาส่งเสริมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่านต่อ
Last Update:  21 กุมภาพันธ์ 2561  
ฝึกอบรม
กพจ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small scale Aquaculture Promotion for Fisheries Officer from BIMSTEC/IORA ภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิก BIMSTEC/IORA ระหว่างวันที่ 5-16 มีนาคม 2561 โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ กพจ และผู้แทนกระทรวงต่างประเทศร่วมกล่าวเปิดอบรมฯ
Last Update:  6 มีนาคม 2561  
ประชุมสัญจร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ไปประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง..๗-๙ กพ ๖๑..ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว
Last Update:  12 กุมภาพันธ์ 2561  
โครงการธนาคารผลผลิต
คุณรู้จักโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกันมากน้อยแค่ไหน วันนี้แอดมินขอแนะนำให้รู้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงตามนโยบายธนาคารสินค้าเกษตร หนองซับสมบูรณ์ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ที่นี่เน้นภาครัฐสนับสนุนกันเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง คลิกเพื่อเข้าชม VTR 
Last Update:  6 กุมภาพันธ์ 2561  
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
วันที่ 29มกราคม พ.ศ. 2561กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดย กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  ณ โรงแรม สเตชันวัน โฮเทล  จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายประเสริฐ  มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในด้านการประเมินการเจริญเติบโต ผลจับ ผลผลิตสัตว์น้ำที่ปล่อย การประเมินความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ
Last Update:  30 มกราคม 2561  
ประชุมชี้แจง
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและประเมิณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

Last Update:  19 มกราคม 2561  

ดูย้อนหลังปี2560
ดูย้อนหลังปี2559
ดูย้อนหลังปี2558
ดูย้อนหลังปี2557
ดูย้อนหลังปี2556