Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(1)    ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(2)    จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(3)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

(4)    เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม การตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(5)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวอัมพุชนี นวลแสง
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


นางสาวสราลี ชูฉิม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


ชัยวัฒน์ เปล่งฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

เกดิ์ชบา ปิ่นพา 

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

วิสา ธรรมบุญ  
เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

 


อภินัทธ์ สุปราณี
(จ้างเหมาบริการ)

 โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการ เฝ้าระวังเพื่อการการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ

1. Scan ตัวโครงการ
2. ฟี้นที่ดำเนินการ
3 รายชื่อเกษตรกรกุ้งก้ามกราม ในการเก็บตัวอย่าง
4. วิธีการดำเนินงาน
  4.1 ตรางที่ 2 จำนวณโรงเพาะพันธ์ุฯ
5. ขอทราบสถานการณ์ รายชื่อเกษตรกรกุ้งก้ามกราม
6. แบบบันทึกการเก็บตัวอย่าง
7. แบบบันทึกประเมิน biosecurity เบื้องต้น
8.ling ลงข้อมูล biosecurity online  

ประกาศ
         กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
       คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
       คู่มือดำเนินการตรวจติดตามสารตกค้าง National Residues Control Plan (NRCP)  


 ประชาสัมพันธ์

      
     
     

 

ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจประเมินนายช่วย สาสุข เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  23 สิงหาคม 2561 
ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจประเมินนายสมบัติ ชุมนุม เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ ตรวจประเมินนายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  25 สิงหาคม 2561  
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง Smart Farmer และโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
Last Update:  24 สิงหาคม 2561 
ประกวดเกษตรกรดีเด่นเกษตรอินทรีย์
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดยนายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจประเมินนายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ (บริษัทจุลไหมไทย จำกัด) เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  22 สิงหาคม 2561