Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 ศูนย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒)    วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓)    ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔)    ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)    ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)    ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗)    เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

(๙)    กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์   น้ำจืด ในกำกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 30 ศูนย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒)    วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓)    ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔)    ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)    ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)    ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗)    เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง

และแม่ฮ่องสอน

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     8.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

     8.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     9.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     9.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     10.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     10.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

     10.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)

      รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย  หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     11.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

     11.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)

      รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ และสุรินทร์

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     12.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

     12.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

     12.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     13.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     13.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     13.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

๑4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  สระแก้ว ตราด และจันทบุรี

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     14.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

     14.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

     14.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

๑5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรี ปทุมธานี และนครนายก

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     15.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     15.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

๑6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี  สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     16.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     16.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     16.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

๑7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  ราชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     17.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

     17.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

๑8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และกระบี่

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     18.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     18.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส 

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     19.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

     19.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส