Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


นายทวี วิพุทธานุมาศ
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 


นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ