Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese


นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 


.............................
.........................................
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด