Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หน้าที่รับผิดชอบ

(1)    ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(2)    จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(3)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

(4)    เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม การตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(5)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวอัมพุชนี นวลแสง
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


นางสาวสราลี ชูฉิม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


ชัยวัฒน์ เปล่งฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

เกดิ์ชบา ปิ่นพา 

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

วิสา ธรรมบุญ  
เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

ธนพงษ์ น้อยแสง
(จ้างเหมาบริการ)


อภินัทธ์ สุปราณี
(จ้างเหมาบริการ)

 โครงการที่รับผิดชอบ

ประกาศ
         กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
       คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
       คู่มือดำเนินการตรวจติดตามสารตกค้าง National Residues Control Plan (NRCP)  

 ประชาสัมพันธ์

      
     
     

 

ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจประเมินนายช่วย สาสุข เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  23 สิงหาคม 2561 
ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมด้วยนายสุทัศน์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจประเมินนายสมบัติ ชุมนุม เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ ตรวจประเมินนายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  25 สิงหาคม 2561  
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดย ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง Smart Farmer และโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
Last Update:  24 สิงหาคม 2561 
ประกวดเกษตรกรดีเด่นเกษตรอินทรีย์
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำโดยนายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจประเมินนายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ (บริษัทจุลไหมไทย จำกัด) เกษตรกรเข้าประกวดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Last Update:  22 สิงหาคม 2561