Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

   

หน้าที่รับผิดชอบ

(1)    ศึกษ าค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(2)    จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(3)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

(4)    เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม การตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๕)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวอัมพุชนี นวลแสง
นักวิชาการประมงชำนาญการ


นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

นางสาวสราลี ชูฉิม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

นายเจนณรงค์ แจ่มกระจ่าง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

นางสาวเก็จไพฑูรย์ แก้วไพฑูรย์
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

ชัยวัฒน์ เปล่งฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
เกดิ์ชบา ปิ่นพา 
นักวิชาการประมง

วิสา ธรรมบุญ  
เจ้าพนักงานประมง