Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ภาระกิจหน้าที่

(๑)    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำปิด ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น

(๒)    จัดทำแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็ก กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก

(๓)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ

(๔)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(พ.ศ.2565-2570)
Book_แผนพัฒนาสัตว์น้ำจืด final
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขและพัฒนาการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วันที่ 28 ก.ย. 64
- สรุปบทเรียนและองค์ความรู้ปัญหาอุปสรรค

ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร แหล่งน้ำปี 65

กิจกรรมติดตามโครงการธนาคารฯ แหล่งน้ำปี 64

กิจกรรมติดตามโครงการธนาคารฯ แหล่งน้ำปี 63

กิจกรรมติดตามโครงการธนาคารฯ แหล่งน้ำปี 62

 

เอกสารประกอบใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ
"บึงหนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากธนาคารสัตว์น้ำชุมชน" 

1.1 คู่มือโครงการธนาคารปีงบประมาณ2562
1.2 รายงานสรุป บึงหนองบัว 2564
1.3 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
1.4 สร้างวัฒธรรมความโปร่งใส
1.5 ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองกรณ์

"ปลาของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรตำบลท่าข้าม" 

2.1 คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2.2 ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

  กปม  รายงานผลโครงการแต่ละปีงบประมาณ 
    1. กิจกรรมจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร ในแหล่งใหม่ 2564
    2. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคาร 2563
    3. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคาร 2562
    4. กิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคาร 2561
 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 2564
 ระเบียบเงินงบอุดหนุน 2563

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร 

 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 2564
 กปม 1 รายงานผลโครงการ
  
Finalฟอร์มประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกร
  ขออนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพประมง
  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(ทั่วไป) final
  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(รุ่นใหม่) final

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 

 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 2564
 กปม 1 รายงานผลโครงการ 
   ขออนุมัติโครงการเยาวชนนักเพาะเลี้ยง
   แบบฟอร์มข้อมูลเกษตรกร-เยาวชนนักเพาะเลี้ยง
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
  
ใบสมัครเยาวชน

งานวิจัยโครงการธนาคารฯ และวารสาร

  เอกสารวิชาการต้นทุนผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง จังหวัดสุราษฏ์ธานี
  ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง(Proceeding)
  ความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ/กิจกรรม

             1. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

                                  - คู่มือการปฏิบัติการโครงการฯ

                                - แผนการปฏิบัติงาน

                                - ข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย

                                - ภาพกิจกรรม

             งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำชุมชน

                              1. แนวทางการบริหารจัดการแห่งน้ำชุมชน

                             2. งานวิจัย