Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

  

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

(๒)    ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๓)    จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๔)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๕)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๖)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

      
หัวหน้ากลุ่ม
 นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
นางสาวชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
นางสาวนฤมล เกตุแย้ม
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
(จ้างเหมาบริการ)
นางสาวธิดารัตน์ วงค์นางาม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นักวิชาการประมง)
ชลธิชา ทองบุญโท
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
(จ้างเหมาบริการ)