Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับชุมชน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสปจ.บุรีรัมย์ ศพจ.สารคาม ศพจ.ศรีสะเกษ และจากส่วนกลางหัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน กพจ. ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของคณะกรรมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทการบริหารหน่วยงานราชการแบบมีส่วนร่วม ณ ที่ทำการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินรอบแรก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศพจ มหาสารคามได้ทำการฝึกการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนใหแก่คณะกรรมการธนาคารฯ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำเป้าหมายต่อไป ด้วย
Last Update:  24 พฤษภาคม 2561 
รับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ภายใต้การสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการประมงและคุ้มครองทรัพยากรประมงในลุ่มน้ำ Lancang-Mekong และเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Last Update:  27 พฤษภาคม 2561 
ติดตามการดำเนินงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลงพื้นที่ และผู้บริหารภายใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง อ. เทพา จ. สงขลา และ ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบริเวณแม่น้ำสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันแก้ปัญหาการตายระหว่างการเลี้ยงและเทคนิคการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา และเข้าตรวจเยี่ยม ศพจ.ปัตตานี โดยให้แนวทางในการพัฒนาโครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตร การจัดทำโครงการวิจัยให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ำโดยนำงานวิจัยสู่การพัฒนาให้เกิดผลแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานในพื้นที่ด้วย
Last Update:  21 พฤษภาคม 2561 
กำหนดยุทธศาสตร์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ กพจ. ครั้งที่ 1/2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขต 1-12 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง โดยที่ประชุมได้กำหนดวิสัยทัศน์ของกองฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ‘เป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน’ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
Last Update:  23 พฤษภาคม 2561 
ตรวจติดตาม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้เชี่ยวชาญกาญจนรี พงษ์ฉวี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงรายนายสุภาพ แก้วละเอียด และคณะ ติดตาม และให้คำแนะนำงานแปลงใหญ่ กบ จังหวัด เชียงราย ในกิจกรรมทำแผนระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ร่วมกับเกษตรกร
Last Update:  3 พฤษภาคม 2561 
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เป็นไปตามแผนฯและมีประสิทธิภาาพ
Last Update:  24 เมษายน 2561 
การประเมินความพึงพอใจ
วันที่ 20เมษายน พ.ศ. 2561เวลา 8.30 น. นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง การวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลังการปล่อยและการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์ แก่นักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบโครงการฯ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล
Last Update:  20 เมษายน 2561 
รดน้ำดำหัวผู้บริหาร กพจ.
วันนี้ 10 เมษายน 2561 ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำให้กับนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนายทวี วิพุทธานุมาศ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ณ ห้องผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น4 กรมประมง
Last Update:  10 เมษายน 2561 
หว่านแหจับปลาหรรษา
วันนี้ เวลา09.30น.กรมประมง นำโดยรองอธิบดีกรมประมง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองผู้ว่าราชการจ.บุรีรัมย์ นายอนุรัฐ ไทยตรง ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี และห.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คกก.หมู่บ้านฯ และพ่อแม่พี่น้องชาวซับสมบูรณ์ ประมาณ 500 ท่าน ร่วมกิจกรรมงานหว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ณ หนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในลักษณะประชารัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามนโยบายของรัฐบาล
Last Update:  5 เมษายน 2561 
ร่วมกิจกรรมการจับปลา
วันที่ 9 เมษายน นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี พร้อมด้วยประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ชุมชน ร่วมกิจกรรมการจับปลาในแหล่งน้ำธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด ต.ไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำนาจเจริญได้เก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากุ้งก้ามกรามมีการเจริญเติบโตดี ขนาด 2-3 ตัว/กก ชาวบ้านมีการทำกร่ำในช่วงที่ปล่อยกุ้งเป็นที่หลบภัยและแหล่งน้ำนี้มีหอยน้ำจืดเป็นจำนวนมาก
Last Update:  9  เมษายน 2561 
ติดตามการดำเนินงาน
วันนี้ 29 มีนาคม 2561 ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช และสตูล ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแหล่งน้ำสาธารณะบ้านห้วยยุง ต. ควนกรด อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราราช โดยได้ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการ การใช้เงินงบอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบและการดำเนินกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
Last Update:  29 มีนาคม 2561 
ติดตามการดำเนินงานโครงการ
วันนี้ 28 มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง), สตูล และนครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองนพใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล โดยได้ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินงบอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบและการดำเนินกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
Last Update:  28  มีนาคม 2561 
เข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสมาชิก BIMSTEC และ IORA  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่ กลุ่มงานประมง ของศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดเขต เขต 7 (ชลบุรี) เป็นวิทยากร การฝึกอบรมนี้จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 4-17 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสัมพันธ์อันดีของประเทศสมาชิก BIMSTEC/IORA
Last Update:  13 มีนาคม 2561  
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ ได้แก่ งานวิจัย งานเงินทุนหมุนเวียนฯ โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานฟาร์ม โครงการแปลงใหญ่ โครงการ Zoing by Agri-Map โครงการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำจืด ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง อ่านต่อ
Last Update:  21 มีนาคม 2561   
ติดตามผลโครงการธนาคารผลผลิต
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. กล่าวว่า โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมงเกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน โครงการนี้จะนำแหล่งน้ำของชุมชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาส่งเสริมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่านต่อ
Last Update:  21 กุมภาพันธ์ 2561  
ฝึกอบรม
กพจ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small scale Aquaculture Promotion for Fisheries Officer from BIMSTEC/IORA ภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิก BIMSTEC/IORA ระหว่างวันที่ 5-16 มีนาคม 2561 โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ กพจ และผู้แทนกระทรวงต่างประเทศร่วมกล่าวเปิดอบรมฯ
Last Update:  6 มีนาคม 2561  
ประชุมสัญจร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ไปประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง..๗-๙ กพ ๖๑..ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว
Last Update:  12 กุมภาพันธ์ 2561  
โครงการธนาคารผลผลิต
คุณรู้จักโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกันมากน้อยแค่ไหน วันนี้แอดมินขอแนะนำให้รู้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงตามนโยบายธนาคารสินค้าเกษตร หนองซับสมบูรณ์ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ที่นี่เน้นภาครัฐสนับสนุนกันเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง คลิกเพื่อเข้าชม VTR 
Last Update:  6 กุมภาพันธ์ 2561  
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
วันที่ 29มกราคม พ.ศ. 2561กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดย กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  ณ โรงแรม สเตชันวัน โฮเทล  จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายประเสริฐ  มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในด้านการประเมินการเจริญเติบโต ผลจับ ผลผลิตสัตว์น้ำที่ปล่อย การประเมินความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ
Last Update:  30 มกราคม 2561  
ประชุมชี้แจง
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและประเมิณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

Last Update:  19 มกราคม 2561  

ดูย้อนหลังปี2560
ดูย้อนหลังปี2559
ดูย้อนหลังปี2558
ดูย้อนหลังปี2557
ดูย้อนหลังปี2556