Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 สำเนาคำสั่งกรมประมง 31/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 30/10/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 22/10/62 
 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีฯ 21/10/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 16/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 10/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 09/10/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 07/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 07/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 04/10/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 03/10/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01/10/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 30/09/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 24/09/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/08/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 16/09/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 09/09/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 05/09/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 04/09/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 03/09/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 30/08/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/08/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 26/08/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 19/08/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 07/08/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 07/08/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 05/08/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02/08/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 30/07/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 25/07/62 
 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ 23/07/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน62 23/07/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 12/07/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 11/07/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 05/07/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 04/07/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 28/06/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/06/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 25/06/62 
 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 17/06/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 13/06/62 
 สำเนาคำสั่งปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 12/06/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 12/06/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 10/06/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 07/06/62 
 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง 04/06/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 04/06/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 30/05/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/05/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 24/05/62 
 มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 24/05/62 
 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานวันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่31 24/05/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 22/05/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 17/05/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 01/05/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 26/04/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/04/62 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 04/04/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01/04/62 
 คำสั่งกรมประมง 29/02/62 
 คำสั่งกรมประมง 26/02/62 
 คำสั่งกรมประมง 19/02/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14/03/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/03/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประมง 07/03/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประมง 27/02/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประมง 12/02/62 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/02/62 
 คำสั่งกรมประมง 12/02/62 
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 06/02/62 
 คำสั่งกรมประมง 05/02/62 
 คำสั่งกรมประมง 22/01/62 
 คำสั่งกรมประมง 22/01/62 
 แต่งตั้งข้อราชการให้รักษาการแทน 17/01/62 
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/01/62 
 แต่งตั้งข้อราชการดำรงตำแหน่งใหม่ 10/01/62