Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 แบบฟอร์มการสำรวจพื้นที่แปลงใหญ่ ปี 2562 และแบบฟอร์มสำรวจ ทบ.1 (ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
    แบบสอบถามแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ รวมตัวอย่างการกรอก
    แบบสอบถามแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ

 แบบสอบถาม เกษตรกรที่เข้าร่วม-ไม่เข้าร่วมโครงการฯ (ส่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
     แบบฟอร์มการสำรวจพื้นที่แปลงใหญ่ ปี 2562
     แบบฟอร์มสำรวจ ทบ.1

    ตัวอย่างโครงการทัศนศึกษาดูงาน
    คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

ลิ้งค์สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0” ตอนที่ 1-10
ตอนที่ 1 รวมกลุ่มแก้ปัญหาปลานิลล้นตลาด เพิ่มช่องทางขาย
ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
คลิกดู
ตอนที่ 2 เรณูนคร..แปลงใหญ่ลูกอ๊อดกบ แห่งแรกของไทย
ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
คลิกดู
 
ตอนที่ 3 เลี้ยงปลานิลผสมกุ้งขาว ลดต้นทุนเพิ่มรายได้
ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
คลิกดู 
 ตอนที่ 4 รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
ออกอากาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
คลิกดู
 
ตอนที่ 5 กากมันหมักยีสต์ ลดต้นทุนการเลี้ยงปลา
ออกอากาศวันที่ 7 มิถุนายน 2561
คลิกดู 
 ตอนที่ 6 รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเล มีมาตรฐานสู่ตลาดสากล
ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
คลิกดู
 
 ตอนที่ 7 เปิดตลาดปูทะเล เข้าแปลงใหญ่เข้มแข็ง
ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561
คลิกดู
 ตอนที่ 8 แปลงใหญ่ปลาแรด สินค้า GI ประจำอุทัยธานี
ออกอากาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
คลิกดู
 
ตอนที่ 9 แปลงใหญ่กุ้งทะเลปัตตานี รวมกลุ่มลดต้นทุนการผลิต
ออกอากาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
คลิกดู 
ตอนที่ 10 ส่งเสริมแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าปลาส้มเด่น
ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
คลิกดู 
 

 

ชี้แจงรายละเอียดโครง
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
Last Update: 22 กันยายน 2560  
 เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 15 พฤศจิกายน 2559