Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2561”  วันที่ 6-8 ธ.ค. 2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจากหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัด และศพจ.  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์การดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
Last Update:  13 ธันวาคม 2560  
ประชุมประจำเดือน (กพจ.)
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดประชุมประจำเดือนของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธุ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืด ร่วมเปิดการประชุม และผู้อำนวยการศูนย์ทั่วประเทศเข้าร่วมด้วย มี 3 วาระด้วยกัน 1.เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 2.เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 7/2560 3.เรื่องเพื่อทราบ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร เชิดชายอมาตยกุล กรมประมง
Last Update:  25 ธันวาคม 2560 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง รุ่น2
วันที่ 28 พ.ย. 2560 นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2561” รุ่นที่ 2 วันที่ 27-29 พ.ย.2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ทั้งหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน และระเบียบ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
Last Update:  29 พฤศจิกายน 2560  
ร่วมเปิดการประชุม FAO
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นายสนธิพันธุ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืด ร่วมเปิดการประชุม FAO Regional Evaluation and Dissemination Workshop on Aquaculture planning and management tools ที่โรงแรมชากังราวรีเวอร์ไซค์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายวรวิทย์ พรมปากดีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) นางสาวปาริฉัตร มุกสิกธรรม ผู้อำนวยศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และนางสาวอัญชลี โคว้นฤมิตร ได้นำเสนอผลการทดลองนำใช้เครื่องมือในการวางแผนและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Last Update:  8 ธันวาคม 2560 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
วันที่ 16 พ.ย. 2560 นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผอ.กพจ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2561” รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พ.ย.2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ทั้งหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน และระเบียบ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดประสานกันให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
Last Update: 17 พฤศจิกายน 2560  
กิจกรรมด้านการประมง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธุ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืด และนางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจกรรมด้านการประมง ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ลาว โดย ผอ กพจได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและชาวบ้านในเรื่องหลักการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ณ ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวนสะหวันนะเขต สปป ลาว นอกจากนี้ในระหว่างลงพื้นที่ยังได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องกิจกรรมด้านการประมงกับท่านกงสุลใหญ่ไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ประจำแขวงสวันเขต สปป ลาว เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update:  24 พฤศจิกายน 2560 
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
Last Update: 7 พฤศจิกายน 2560  
ร่วมประชุมพิจารณา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. ร่วมประชุมพิจารณาผลการศึกษาการใช้เครื่องมือเพื่อการวางแผนการพัฒนาแและบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ Implementing country level project activities of TCP/RAS 3511 in Thailand ของ FAO ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท)
Last Update:  14 พฤศจิกายน 2560 
ติดตามผลการเลี้ยงปลาช่อน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้มาติดตามผลและให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาช่อนให้แก่เกษตรกร อ.สีคิ้ว และ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา สุขภาพปลาดี สุขภาพใจคนเลี้ยงดี!
Last Update:  7 พฤศจิกายน 2560 
จัดการประชุมชี้แจง
วันศุกร์ ที่ 3พฤศจิกายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update:  3 พฤศจิกายน 2560 
ปลานิลไทยปลอดภัยไร้โรค
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ม.เกษตรฯ ร่วมจัดงานแถลงข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคถึงกรณีที่มีกระแสข่าวโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคปลานิล พร้อมยืนยันถึงมาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคปลานิลว่าดีต่อสุขภาพปราศจากอันตรายแน่นอน
Last Update: 22 กันยายน 2560  
ร่วมจัดการฝึกอบรม
วันที่ 25 กันยายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเมียนมาร์(พม่า) เพื่ออบรมด้านการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง ทาง กพจ.ได้ร่วมกันจัดกับ กพช. และได้แนะนำให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลา ทั้งน้ำจืด และกุ้ง ได้อบรมถึงวันที่ 24 กันยายน 2560 - 14 ตุลาคม2560
Last Update:  25 กันยายน 2560 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ
วันที่ 5-7 กันยายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการติดตามประเมินผลของโครงการธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการฯและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช่โครงการฯโดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง นายมีศักดิ์ ภัคดีคง ให้เกียรติเดินทางมากล่าวเปิดประชุมฯ
Last Update: 8 กันยายน 2560  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.15 น. นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีเพื่อประชาชน ช่องThail PBS ถึงกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช)
Last Update:  31 สิงหาคม 2560 
ประชุมโครงการธนาคารผลผลิต
กพจ. จัดประชุมโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 และวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีท่านอธิบดีกรมประมง (ดร. อดิศร พร้อมเทพ) ได้ให้นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์  ภักดีคง) เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าวต่อ
Last Update: 24 สิงหาคม 2560  
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT
Last Update: 13 กรกฏาคม 2560  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำต่อการรองรับการเลี้ยงปลาในกระชังแก่นักวิชาการประมงประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 9 (ชัยนาท) สิงห์บุรี สระบุรี อุทัยธานี และสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารารีเวอร์ไซด์ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายสนธิพันธ์ ผาสุกดี เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว
Last Update: 27 มิถุนายน 2560  
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
กพจ. โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชุมชนร่วมกับ ศพจ.ศรีสะเกษ ทำการศึกษาวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เช่น ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ อัตราการปล่อยที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ อุทกวิทยา นิเวศของแหล่งน้ำน้ำชุมชน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
Last Update: 7 สิงหาคม 2560  
ทดสอบในแบบจำลอง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดประชุมเรื่องวิธีการจัดการข้อมูลและทดลองนำข้อมูลลงทดสอบในแบบจำลอง (Model)เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลานิลในกระชัง (Ecological Carrying Capacity estimation for Aquaculture Planning Tool)ภายใต้โครงการ FAO ให้กับคณะทำงานโครงการฯ โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
Last Update: 16 มิถุนายน 2560  
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับเกษตรกร
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเกษตรกร โครงการการจัดทำโครงการโครงการระดับประเทศของ ในประเทศไทยของแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพแบบย่อยของ FAO - ระดับฟาร์ม Implimenting country level project activities of TPC/RAS/ 3511 in Thailand ของ FAO โครงการย่อย Biosecurity plan - farm level วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดชัยนาท
Last Update: 21 มิถุนายน 2560  
รายการ 5 เช้า เม้าท์ใหญ่ 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.35 - 08.50 น. นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มาร่วมพูดคุยในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งแครย์ฟิชเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งการเลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรก หรือเลี้ยงเป็นรายได้ แต่เมื่อมีข้อกฏหมายมาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเลี้ยงกุ้งออกมา ทำชาวบ้านที่เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชหลายพื่นที่ ยังข้องใจเกี่ยวกับกฏหมายทำมัยต้องจด เพื่ออะไร จดได้ที่ไหน แล้วจดได้ถึงเมื่อไหร่ และชาวบ้านที่ยังไม่ทราบเรื่องกฏหมายนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง5 สนามเป้า
Last Update: 15 มิถุนายน 2560  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์รู้วิธีการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 3 (พิจิตร) กำแพงเพชร และ สุโขทัย และสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 25 คน 
Last Update: 20 มิถุนายน 2560  
ตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบาย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับท่านรองอธิบดีกรมประมง นายมีศักดิ์ ภัคดีคง โดยได้ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลิตเกษตรด้านการประมง หนองไหล ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพปลอดภัยด้วยเครือข่ายธนาคารปลาหลด จ.ร้อยเอ็ด และโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านดอนผึ้ง ต.บลบากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
Last Update: 9 มิถุนายน 2560  
ความร่วมมือ ไทย-เมียนมา 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ครั้งที่1 ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน แห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม งานประชุมความร่วมมือด้านการประมงในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 ณ. โรงแรม The Emerald กรุงเทพฯ
Last Update: 6 มิถุนายน 2560  
ฤดูน้ำแดง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กรมประมง จัดพิธีประกาศตามมาตรการกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิดขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง น่านน้ำภายใน ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 ของพื้นที่น้ำจืดทั่วประเทศ ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง  รวมถึงข้าราชการกรมประมง ชาวประมง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน
Last Update: 15 พฤษภาคม 2560  
คณะมาศึกษาดูงานด้านประมง
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ นำคณะมาศึกษาดูงานด้านประมง (การเพาะเลี้ยงปลานิล,การเพาะเลี้ยงปลาช่อน) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล คุณสุวรรณี วัฒนกูล อำเภอไชโย ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง สมบูรณ์ฟาร์ม อำเภอเมืองอ่างทอง และฟาร์มเลี้ยงปลาช่อน ปลาช่อนวิเศษฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมี Dr. Syed Arif Azad อธิบดีกรมประมง Dr. Ainul Haque อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ Dr. Yahla Mahmud ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประมง สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
Last Update: 18 พฤษภาคม 2560  
โครงการศึกษาทดลองเครื่องมือ
วันที่ 30 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ.พร้อมด้วย นายวรวิทย์ พรมปากดี ผอ.ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท) นางสาวมาลาศรี  คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ร่วมกับคณะวิจัยของกองฯวางแผนและสุ่มเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำประจำเดือนเมษายน 2560 ภายใต้โครงการศึกษาทดลองนำใช้เครื่องมือ เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน้อยจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)
Last Update: 1 พฤษภาคม 2560  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ำอื่นๆ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯของกรมประมง จำนวน 37 คน ทั้งนี้เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2561 - 2563 ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม อ่านต่อ
Last Update: 21 เมษายน 2560  
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย)และเจ้าหน้า ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลานิล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาปลาล้นตลาดของเกษตรกรในพื้นที่
Last Update: 12 เมษายน 2560  
ติดตามโครงการธนาคารผลผลิ
วันที่ 20 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กพจ. พร้อมด้วยนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำนบปลาบ้านจุนพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้ให้ความแนะนำด้านการบริหารแหล่งน้ำชุมชนพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
Last Update: 20 เมษายน 2560  
ร่วมสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาทดลองนำใช้เครื่องมือ (Tools) เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Ecology Carrying Capacity Assessment)ในแม่น้ำน้อยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ในการทดลองนำใช้แบบจำลอง (Model) ในการประเมินการเลี้ยงปลาในกระชังที่เหมาะสมไม่เกินศักยภาพของแหล่งน้ำที่รองรับได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการประมงในการนำใช้เครื่องมือ (Tools) เพื่อการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังที่เหมาะสม เกิดประประสิทธิภาพและยั่งยืนในการพัฒนาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยิ่งขึ้น
Last Update: 3 เมษายน 2560  
การเพาะเลี้ยงปลาช่อน
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประชุม Kick Off โครงการนำร่องการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (Feasibility study for an aquaculture development project planning) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ในการเพิ่มศักยภาพของนักวิชาการประมงในการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทน การตลาด เพื่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงการขาดทุน และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง 
Last Update: 4 เมษายน 2560  
ลงพื้นที่เยียมเกษตรกร
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมกับ นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต11(ตรัง) นายอาคม  ชุ่มธิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลบ่อดิน อำเภอ เชียงใหญ่ และอำเภอปากพนัก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้คำแนะนำในการลดต้นทุนการเลี้ยงและร่วมกันจัดจำหน่ายผลผลิตเพื่อแแก้ปัญหาราคาปลานิลตกต่ำ 
Last Update: 31 มีนาคม 2560  
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วัวันที่ 11 เมษายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเจ้าหน้าที่ ศพจ.เขต 2 (เชียงราย) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลานิล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาปลาล้นตลาดของเกษตรกรในพื้นที่
Last Update: 12 เมษายน 2560  
การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงได้ดำเนินการจัดประชุมเรื่อง การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีผอ.กพจ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองตรวจราชการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และศพจ. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็น
Last Update: 3 กุมภาพันธ์ 2560  
ลดความหนาแน่นของสัตว์น้ำ
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้สั่งให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต8 (พระนครศรีอยุธยา) นำทีมโดย นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ คัดเลือกปลาที่อาศัยใต้ตึกอาคารจุฬาภรณ์ เพื่อลดความหนาแน่นของสัตว์น้ำในบ่อปลา โดยปลาดังกล่าวที่ถูกคัด อาทิ ปลานิล ปลาแรด ปลากดแก้ว ปลาสวาย ฯลฯ ให้กับหน่วยงานกรมประมงในส่วนของภูมิภาคต่อไป ณ กรมประมง
Last Update: 14 มีนาคม 2560  
สัมมนาผู้บริหารกรมประมง
กรมประมงจัดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการประมง อ่านต่อ
Last Update: 6 กุมภาพันธ์ 2560  
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร1
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่หมู่7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
Last Update: 7 กุมภาพันธ์ 2560  
การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงได้ดำเนินการจัดประชุมเรื่อง การเพิ่มพื้นที่แปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองตรวจราชการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็น
Last Update: 3 กุมภาพันธ์ 2560  
เนื่องในโอกาศวันสถาปนา
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว ถือเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของพระช่วงเกษตรศิลปาการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) สามบูรพาจารย์ ผู้บุกเบิก วางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย
Last Update: 2 กุมภาพันธ์ 2560  
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด  (ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองตรวจราชการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 27 มกราคม 2560  
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรมประมง โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมง จำนวน 100 คน เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update: 28 มกราคม 2560