Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 15 พฤศจิกายน 2559  
ถวายภัตตาหารเพล
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสนธิพันธ์ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นประธานในพิธีร่วมถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป ถวายภัตตาหารเที่ยง เพื่อทำบุญกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ณ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง ชั้น4
Last Update: 18 มกราคม 2560  
ธนาคารผลผลิตเกษตร
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม กองวิจจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560ห้องประชุมกุลาดำ ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง  โดยมีนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในที่ประชุม  ในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 28 ธันวาคม 2559  
ตรวจร้านขายอาหารสัตว์
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้แทนจาก กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (นางสาวอัมพุชนี   นวลแสง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม กรจ.) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา(นางพจนีย์ รักกลิ่น ตำแหน่ง ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (นางสาวภัทร์รวี ทั้งทวีสุข ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ) ได้ออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมประมง เพื่อเป็นการป้องปราม และ สร้างความเข้าใจในการจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการตกค้างของยาและเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Last Update: 8 ธันวาคม 2559  
รายการเรื่องเล่าเช้านี้
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30น.นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด กรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ในประเด็นเรื่อง ความเป็นมาของโครงการธนาคารสายพันธ์ุปลานิลจิตรลดาจากเกษตรกร สู่เกษตรกร ณ อาคารเชิดชาย กรมประมง
Last Update: 4 พฤศจิกายน 2559  
พระอัจฉริยภาพ
รำลึกพระอัจฉริยภาพเพื่อปวงไทย.. ปลาบู่..สู่ปลานิล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตราต่อพสกนิกรไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  อ่านต่อ
Last Update: 31 ตุลาคม 2559  
พระอัจฉริยภาพ
รำลึกพระอัจฉริยภาพเพื่อปวงไทย.. ปลาบู่..สู่ปลานิล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตราต่อพสกนิกรไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  อ่านต่อ
Last Update: 31 ตุลาคม 2559  
ปลาพระราชทาน
"ปลานิล" เป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยนิยมกินกันเป็น
จำนวนมากด้วยเพราะมีประโยชน์มากคุณค่า หาซื้อง่าย นำมาปรุงเป็นอาหาร อ่านต่อ
Last Update: 20 ตุลาคม 2559  
ปลานิลในหลวง
ปัจจุบันปลานิล กลายเป็นปลาน้ำจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มูลค่าไม่ต่ำกว่า 12,000ล้านบาทต่อปี  อ่านต่อ
Last Update: 19 ตุลาคม 2559  
ปราชญ์ของแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์ของแผ่นดิน จากใจ "ปลอดประสพ สุรัสวดี"อดีตรองนายยกรัฐมนตรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อ่านต่อ
Last Update: 19 ตุลาคม 2559  
โครงการเกษตรสีเขียวฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน.2559 นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ กรมประมงและเกษตรกร มาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาภายใต้โครงการเกษตรสีเขียวที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐบาลมีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้อาหารเม็ด extruded pellet ทดแทนการใช้อาหารเม็ดเปียก (moist pellet) ในการเลี้ยงปลาทะเล เพื่อลดการสูญเสียอาหารและลดมลภาวะทางน้ำ 
Last Update: 27 กันยายน 2559  
กระเบนราหูแม่กลอง ตาย
กรมประมงระดมนักวิชาการเร่งหาเหตุ “กระเบนราหูแม่กลอง” ตาย  พร้อมเตรียมปล่อยเพิ่มฟื้นฟูหลังเข้าสู่สภาวะปกติ กระเบนราหู จัดเป็นสัตว์น้ำจืด ขนาดใหญ่ที่ยังคงพบในแหล่งน้ำสำคัญ อาทิ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยาฯ ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ห้ามผู้ใดจับหรือทำการประมงตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และได้รับการเสนอให้เป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง อ่านต่อ
Last Update: 12 ตุลาคม 2559  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำตัวชี้วัดด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2559 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
ณ โรงแรมไมดา ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
Last Update: 31 สิงหาคม 2559  
สัมมนาวิชาการจังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ เป็นประธานในการประชุมโครงการต่างๆภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน
Last Update: 15 กันยายน 2559  
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ เป็นประธาน ปล่อยปลาบึก คืนชีวิตสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นภาระกิจเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั่วประเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มผลผลิตปลาบึกในเขื่อนรัชชประภา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว
Last Update: 30 สิงหาคม 2559  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำตัวชี้วัดด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2559 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
ณ โรงแรมไมดา ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
Last Update: 31 สิงหาคม 2559  
ประชุมความปลอดภัยและฯ
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน และนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่องความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update: 22 สิงหาคม 2559  
กิจกรรมของกรมประมงในงานฯ
กิจกรรมของกรมประมงในงาน ตลาดเกษตรดิจิตอล ระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กิจกรรมที่ 1 นำเกษตรกรจังหวัดต่างๆ มาทัศนศึกษา กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 วัน ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 Plakad To BE National Creative Economy  (อ่านต่อ)
Last Update: 30 สิงหาคม 2559  
ผอ.ตรวจราชการหนองคาย
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำได้เดินทางไปตรวจราชการและเข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการเมืองสีเขียว และได้เข้าเยี่ยมชมจุดสาธิตเมืองสีเขียว และกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มบ้านกองนาง จังหวัดหนองคาย
Last Update: 17 สิงหาคม 2559  
พิธีเปิดงานปลาสวยงามภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปลาสวยงามภาคเหนือและนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเข้าร่วมในพิธีเปิด ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.เชียงใหม่
Last Update: 8 สิงหาคม 2559  
รางวัลเงินทุนหมุนเวียน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ร่วมแสดงนิทรรศการเรื่อง “ระบบฟักไข่ปลานิลแบบประหยัดต้นทุนการผลิต” ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกรบัญชีกลาง และในการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของทุนหมุนเวียน การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของทุนหมุนเวียน
Last Update: 12 กรกฏาคม 2559  
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คืนชีวิตสู่แหล่งน้ำ" โดยมี พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ปากลำห้วยบีคลี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Last Update: 2 สิงหาคม 2559  
งานประมงน้อมเกล้าครั้งที่28

Clip VDO บรรยากาศภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๘


Last Update: 4 กรกฏาคม 2559  
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันอาทิตย์ที่ ๓ กรฎาคม ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ โครงการเพาะขยายพันธ์ุปลาจากพ่อแม่พันธ์ุในหนองหลวงและบริหารจัดการทรัพยากรปลาโดยการบูรณาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนเพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Last Update: 3 กรกฏาคม 2559  
อธิบดีมอบนโยบาย
วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย โครงสร้างหน่วยงานใหม่ตามกฏกระทรวงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 4/2559
Last Update: 23 มิถุนายน 2559  
กรมประมงจัดแถลงข่าว
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 กรมประมงจัดแถลงข่าวกรมประมงขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “น้ำ (ใจ) มา ชาวประชาเป็นสุข” โดยร่วมกับผู้จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิต อ่านต่อ
Last Update: 29 มิถุนายน 2559  
งานแถลงข่าววันประมงน้อมเกล้าครั้งที่28
กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  อ่านต่อ
Last Update: 18 มิถุนายน 2559  
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง
Last Update: 21 มิถุนายน 2559  
Video Conference
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าร่วม การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดจากทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ณ ห้องประชุม ป.ปลา กรมประมง
Last Update: 8 มิถุนายน 2559  
ถวายราชสักการะหน้าพระบรม
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมประมง ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
Last Update: 9 มิถุนายน 2559  
ประชุมวิชาการประมงปี59
เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอานนท์ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมสุรัสวดี (SEAFDEC) กรุงเทพมหานคร กรมประมงจัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)” อ่านต่อ..
Last Update: 2 มิถุนายน 2559
แก้ไขปัญหาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมเสือตอ กรมประมง
Last Update: 7 มิถุนายน 2559  
ปล่อยปลาบึก ๒ หมื่นตัว
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาบึกจำนวน ๒ หมื่นตัวลงในเขื่อนสิริกิติ์ ..ดูคลิป..
Last Update: 25 พฤษภาคม 2559  
วันเต่าโลก
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าร่วมงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ..ดูคลิป..
Last Update: 25 พฤษภาคม 2559
วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมงจัดพิธีเปิดงานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ฯ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2559 ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ ..อ่านต่อ..
Last Update: 17 พฤษภาคม 2559
ใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และเร่งขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง
Last Update: 13 พฤษภาคม 2559  
ธรรมชาติของปลาปักเป้า
วันอังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ ธรรมชาติของปลาปักเป้าแหล่งที่อยู่อาศัย และอันตรายที่จะเกิดขั้นเมื่อรับประทานเข้าไป 
Last Update: 11 พฤษภาคม 2559  
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมงและนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ" ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง
Last Update: 12 พฤษภาคม 2559
กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช มาแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 เมษายน 2559
Last Update: 4 พฤษภาคม 2559
หารือจัดตั้งศูนย์ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำแห่งชาติ ตามนโยบายประชารัฐ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update: 21 เมษายน 2559  
ลงนามความร่วมมือการประมง
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Sheraton Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง อ่านต่อ
Last Update: 7 เมษายน 2559  
รดน้ำขอพรผู้บริหาร
วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update: 13 เมษายน 2559
ปลาบึกเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่
ปลาบึกเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เท่าที่มีการบันทึกไว้คือมีนำ้หนัก 282กิโลกรัมและยาวสุด3เมตร แต่ปัจจุบันจำนวนปลาบึกนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว กรมประมงจึงมีแผนในการปล่อยปลาบึกลงในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งปลาบึกที่เห็นจะมีน้ำหนักประมาณ100โล ทำให้ชาวบ้าน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่นำไปบริโภคและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือยามภัยแล้งอีกทางหนึ่ง และในปีนี้กรมประมงมีแผนในการผลิตปลาบึกเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศ
Last Update: 7 เมษายน 2559  
การตัดสินการประกวดปลากัด
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ... ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม "มาตรฐานกรมการตัดสินการประกวดปลากัด" ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น ..ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559
Last Update: 29 มีนาคม 2559
แจกสัตว์น้ำช่วยแล้ง
กรมประมง แจงช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง ขณะนี้เดินหน้าแจกปัจจัยการผลิตไปแล้วกว่า 45 % มีเกษตรกร จำนวน 31,685 ราย จาก 15 จังหวัด ที่ได้รับแจกพันธุ์ปลาดุก และกบ พบจากผลการส่งเสริมเลี้ยงเมื่อช่วงแล้งในปี 2558 บางพื้นที่นำไปเลี้ยงจนโตได้ขนาด สามารถนำมาบริโภคและขายได้เงินมาจุนเจือครอบครัวในยามประสบวิกฤตแล้ง บางพื้นที่สามารถนำไปต่อยอดขยายพันธุ์มุ่งทำเป็นอาชีพหลักช่วงพักการทำนา อ่านต่อ
Last Update: 15 มีนาคม 2559  
ทรงปล่อยพันธุ์ปลา
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท่าวาสุกรกรุงเทพมหานคร โดยกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลาไทย จำนวน ๑๐ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลายี่สกไทย ปลาบึก รวมทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐ ตัว และปลากระเบนเจ้าพระยา จำนวน ๒ ตัว ในการนี้่ ทรงวาดภาพปลากระเบนเจ้าพระยา และเชิญลงพิมพ์บนเสื้อเพื่อจำหน่าย ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบทุน "มูลนิธิเทพรัตน์เวชชยานุกูล"
Last Update: 4 เมษายน 2559  
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมฯ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง
Last Update: 22 มีนาคม 2559  
การตัดสินการประกวดปลากัด
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ... ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม "มาตรฐานกรมการตัดสินการประกวดปลากัด" ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น ..ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559
Last Update: 29 มีนาคม 2559
ตรวจราชการ ศพจ.สงขลา-ยะลา
วันจันทร์ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดภาคใต้ตรวจราชการ ศพจ.สงขลา ศพจ.ยะลาและได้เยี่ยมชมตลาปลาที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด หมู่บ้านม่วงก็อง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Last Update: 1 มีนาคม 2559  
จัดฝึกอบรมกรรมการประกวดปลาทอง 
สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามฯ จัดฝึกอบรมกรรมการตัดสินการประกวดปลาทอง ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเทรนดี้ จ.นครปฐม โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจึด มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
Last Update: 9 มีนาคม 2559  
จัดทำยุทธศาสตร์ปลานิล 
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายสนธิพันธ์ ผาสุขดีการเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ปลานิล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง
Last Update: 24 กุมภาพันธ์ 2559  
ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้ ประมง หลังจากการลงพื้นที่ จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last Update: 24 กุมภาพันธ์ 2559  
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมด้วยข้าราชการกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Last Update: 2 กุมภาพันธ์ 2559  
ตรวจงาน ราชบุรี-นครปฐม
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522" ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี และ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  และตรวจเยี่ยมเกษตรผู้เลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน ณ จังหวัดนครปฐม
Last Update: 27 มกราคม 2559  
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์
เมื่อวันที่ 14 มค. 59 เวลา 14.00น.ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ประมงจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 6 แสนตัว โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมร่วมกันลงเรือเพื่อสำรวจการทำประมงในบริเวณพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
Last Update: 16 มกราคม 2559  
สัมมนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 4 ภาค
สัมมนาเรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 59 ทั้งหมด 4ภาค ครั้งที่1.ภาคใต้ วันที่ 2-3 ธ.ค. 58 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่2.ภาคกลาง วันที่ 21-22 ธ.ค. 58 ณ จังหวัดจันทรบุรี ครั้งที่3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24-25 ธ.ค. 58 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่4.ภาคเหนือ วันที่ 6-7 ม.ค. 59 ณ จังหวัดเชียงราย (โหลดรูป)
Last Update: 12 มกราคม 2559