Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


  ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    
 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรี  13/12/61 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (นายทวี วิพุทธานุมาศ) 6/11/61 
 
มาตรฐานและการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 7/11/61 
 ยุทรศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2522
 แผ่นพับมาตรฐานฟาร์มโดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
 คู่มือการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดย กมป.
 สมุดบันทึก การเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย กมป.

 
  คู่มือ & ทั่วไป    แผนการดำเนินงานและแบบฟอร์มรายงานอินทรีย์ ปี2562  
 คู่มือการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 14/12/61
 คู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ปี 2562 14/12/61 
 บรรยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ผชช.ทวี) 10/1/61
 คู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์_2_12_60
 ORGANIC-PART-1_PRODUCTS-FROM-ORGANIC
 เล่ม คุ่มืออินทรีย์61
 แผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 แบบติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 แบบรายงาน อินทรีย์ สนง ปจ 62  
 แบบคัดเลือกเกษตรกร อินทรีย์ 62  
 แบบคัดเลือกเกษตรกร อินทรีย์ 62  
 แบบรายงาน อินทรีย์ ศพจ 62