Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

              โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)

Smile แผนปฏิบัติงาน 

Smile คู่มือปฏิบัติงาน (pdf)

 

 

 - แปลงใหญ่ ปี 2561
 - 3 ตค แปลงใหญ่ปลาน้ำจืด ปี 61
 - แผนแปลงใหญ่แปลงปี 59-60-61

 

Smile Road Map (pdf)

สำเนาการอนุมัติจัดฝึกอบรมภายนอก
แบบสำรวจข้อมูลด้านเสรษฐกิจ - สังคมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

- เลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยวในกระชัง
เลี้ยงปลานิลเชิงเดี่ยวในบ่อดิน
เลี้ยงปลานิลผสมผสานในบ่อดิน
- แบบสำรวจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แบบสอบถามกุ้งก้ามกราม 

ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการคัดเลือกพื้นที่
ดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่2561

          * สรุปภาพรวมชนิดสัตว์น้ำ
          *
กบ
          *
กุ้มก้ามกราม
          *
ปลาช่อน
          *
ปลาดุก
          *
ปลาตะเพียน
          *
ปลานวลจันทร์เทศ
          *
ปลายี่สก
          *
ปลาหมอไทย

 เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 15 พฤศจิกายน 2559