Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 

Smile คู่มือปฏิบัติงาน (pdf)

 
อนุมัติฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ 61
power point แปลงใหญ่
 นำเสนอ 2 พย.2560 
แผน lab  12 ธ.ค. 61 แปลงใหญ่
แบบรายงานห้องปฏิบัติการ ปี 61
 
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้าจืด)ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร(ปีงบประมาณ 2561) (28/11/60)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แปลงดำเนินงานปี 2561) (28/11/60)

 

 แบบฟอร์มรายงานผลแปลงใหญ่ (กปม.1)
   - แบบฟอร์มรายงานผลแปลงติดตามปี59-60
   - แบบฟอร์มรายงานผลแปลงใหม่
- แปลงใหญ่ ปี 2561

- 3 ตค แปลงใหญ่ปลาน้ำจืด ปี 61

 

Smile Road Map (pdf)

 

ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการคัดเลือกพื้นที่
ดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่2561

          * สรุปภาพรวมชนิดสัตว์น้ำ
          *
กบ
          *
กุ้มก้ามกราม
          *
ปลาช่อน
          *
ปลาดุก
          *
ปลาตะเพียน
          *
ปลานวลจันทร์เทศ
          *
ปลายี่สก
          *
ปลาหมอไทย

ชี้แจงรายละเอียดโครง
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
Last Update: 22 กันยายน 2560  
 เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 15 พฤศจิกายน 2559