Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)
 Smile การตั้งค่าระบบพิกัดในเครื่องรับ GPS
 Smile คู่มือปฏิบัติงาน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
 Smile แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบ่อดิน
 Smile แบบฟอร์มเก็บข้อมูลกระชัง
 Smile รายงานประจำเดือน 1 (zoning 01)
 Smile รายงานประจำเดือน 2 (zoning 02)
 Smile รายงานประจำเดือน 3 (zoning 03)
 Smile กปม. ปี60 รายจังหวัด
 Smile แบบประเมินผลการปฎิบัติตามคู่มือ (กระชัง)
 Smile แบบประเมินผลการปฎิบัติตามคู่มือ (บ่อดิน)
 Smile แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล

 
ร่วมประชุมพิจารณา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ ร่วมประชุมพิจารณาผลการศึกษาการใช้เครื่องมือเพื่อการวางแผนการพัฒนาแและบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ Implementing country level project activities of TCP/RAS 3511 in Thailand ของ FAO ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 (ชัยนาท)
Last Update:  14 พฤศจิกายน 2560
 
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
Last Update: 16 พฤศจิกายน 2559