Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

อวยพรวันขึ้นปีใหม่ผอ.สำนัก

ข้าราชการภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ 2557 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด วันที่ 27 ธันวาคม 2557
Last Update: 27 ธันวาคม 2556
อวยพรวันขึ้นปีใหม่อธิบดีและรองอธิบดีกรมประมง

นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และข้าราชการภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2557 นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง  นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง  นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง และนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Last Update: 24 ธันวาคม 2556
เครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ”   (อ่านต่อ)Last Update:  18 ธันวาคม 2556
รายการเกษตรทำกิน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายนพดล ภูวพาณิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้อนุญาตให้สัมภาษณ์พิเศษ แก่รายการเกษตรทำกิน สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล คมชัดลึก ทีวี เรื่อง "การดูแลสัตว์น้ำในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล"

Last Update: 4 ธันวาคม 2556 2556
สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์


นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้รับกระเช้าของขวัญจากตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง ในการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จำกัด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง 
Last Update:  13 ธันวาคม 2556
ตรวจเยี่ยมศุนย์ฯลำปาง

นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (อ่านต่อ)
 Last Update: 26 พฤศจิกายน 2556
Opening Ceremony

นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเปิดการ อบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำขั้นสูง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update:  16 ตุลาคม 2556
ยินดีต้อนรับปลัดกระทรวงภูฎาน
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดและ นายสุรศักดิ์  กุลลาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ต้อนคณะปลัดกระทรวงประเทศภูฎาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค.56 
Last Update:  14 ตุลาคม 2556
เข้าพบรองอธิบดีคนใหม่

นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพร้อมกับข้าราชการ สพจ. ร่วมเข้าแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีคนใหม่ นายมีศักดิ์ ภักดีคง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 
Last Update: 12 ตุลาคม 2556
ประชุมประจำเดือนสำนักฯ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 ท่านรองอธิบดีกรมประมง นายเชิดศักดิ์ วงศ์กมลชุณห์ มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการประมงน้ำจืด แก่หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Last Update: 6 พฤศจิกายน 2556
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน2557


นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เทปบันทึกภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (Career Path) กรมประมง
 ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4
Last Update: 1 ตุลาคม 2556
แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมประมงคนใหม่
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพร้อมกับข้าราชการ ร่วมงานแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมประมงคนใหม่นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
Last Update:  1 ตุลาคม 2556

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพร้อมกับข้าราชการ สพจ. ร่วมเข้าแสดงความยินดีกับทางรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ดร.วิมล จันทรโรทัย
Last Update: 1 ตุลาคม 2556
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุข้าราชการ
นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพร้อมกับข้าราชการ พนักงานราชการสพจ. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุข้าราชการที่จัดให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2555
Last Update:  1 ตุลาคม 2556
ร่วมกันปล่อยปลาในงานแสดงมุทิตาจิต
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ นายสมหวัง พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกันปล่อยปลาในโครงการร่วมใจปล่อยปลาไทยคืนน้ำน่าน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ จัดขึ้นที่แม่น้ำน่านหน้าวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุข้าราชการ
Last Update: 19 กันยายน 2556
ประชุมความร่วมมือที่ สปป. ลาว
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมความร่วมมือ และดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงเวียงจันทร์ ระหว่าง วันที่ 15-18 กันยายน 2556
Last Update: 23 กันยายน 2556
ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับปลานิล
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ลงตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกในภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
Last Update: 12 กันยายน 2556
21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงานประมงแห่งชาติ ปล่อยพันธ์ปลา 9,000,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี สพจ.ลพบุรี  เป็นผู้สนับสนุนพันธ์ปลา สพจ. เป็นเจ้าภาพขนส่งพันธ์ปลาไปที่วัดท่าโขลง
Last Update: 19 กันยายน 2556
ประชุมความร่วมมือที่ สปป. ลาว
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมความร่วมมือ และดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงเวียงจันทร์
Last Update: 23 กันยายน 2556
21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงานประมงแห่งชาติ ปล่อยพันธ์ปลา 9,000,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี สพจ.ลพบุรี  เป็นผู้สนับสนุนพันธ์ปลา สพจ. เป็นเจ้าภาพขนส่งพันธ์ปลาไปที่วัดท่าโขลง
Last Update: 19 กันยายน 2556
ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับปลานิล
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ลงตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกในภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
Last Update: 12 กันยายน 2556
วันสถาปนากรมประมงปีที่ 87

 วันที่ 21 กันยายน 2556 กรมประมงจัดงานครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 87 ณ กรมประมง บางเขน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมประมงได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านการประมงของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน  โดยมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์  
Last Update: 21 กันยายน 2556
แนวทางการผลิตปลาสวยงามเพื่อส่งออก

นายนพดล ภูวพานิชผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่องแนวทางการผลิตสินค้าปลาสวยงามเพื่อการส่งออก "ผู้ผลิตพบผู้ส่งออกปลาสวยงาม" ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องราชาวดี ชวาลันรีสีสอร์ทจังหวัดนครปฐม
Last Update: 6 กันยายน 2556
ส่งเสริมธุรกิจปลาปอมปาดัวร์เพื่อการส่งออก

นายนพดล ภูวพานิชผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการส่งเสริมธุรกิจปลาปอมปาดัวร์เพื่อการส่งออก ในการสัมมนาครั้งนี้ นายสุจินต์ หนูขวัญ ได้กล่าวว่าโครงการยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม
Last Update: 26 สิงหาคม 2556
ประมงสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสัตว์น้ำ

นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันทุกประเทศผู้นำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหารมากขึ้น ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดที่หลากหลายสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
Last Update: 3 กันยายน 2556
Thermal Cycler-Reaction

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเทอร์มอลไซเคอร์
(Thermal Cycler-Reaction) พีซีอาร์ ให้แก่กรมประมง เพื่อใช้ในการตรวจและวิจัยโรคสัตว์น้ำ จำนวน 15 เครื่อง
Last Update: 10 กันยายน 2556
อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านรองฯสุรจิตต์
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านสุรจิตต์ อินทรธิต รองอธิบดีกรมประมง 
Last Update: 20 สิงหาคม 2556
ประมงเร่งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแหล่งน้ำจืด

ประเทศไทยมีแหล่งน้ำจืดเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็นแม่น้ำสายหลักๆ จำนวน 47 สาย มีหนองบึงธรรมชาติกว่า 11,760 แห่ง และอ่างเก็บน้ำประเภทต่างๆ ที่สร้างขึ้นมากกว่า 6,047 แห่ง แต่แหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการที่ขนาดของแหล่งน้ำมีพื้นที่ลดลง  
Last Update: 27 สิงหาคม 2556
ศรฟ. พร้อมเปิดให้การรับรองกุ้งและปลานิล

ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ศรฟ.) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้เตรียมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพิ่มเติมอีก 2 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานใหม่ GAP มกษ. 7422-2553 สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล และ GAP มกษ. 7405-2553 สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิลพร้อมเปิดให้การรับรองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ท่านใดสนใจสามารถรับคำขอได้ที่ ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศรฟ.) โทร. 02-561-4679 หรือสำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน
Last Update: 26 สิงหาคม 2556
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดลดการขาดแคลนอาหาร

ประเทศไทยมีแหล่งน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมทำให้ปริมาณปลาน้ำจืดที่เคยจับได้เป็นจำนวนมากลดน้อยลงไป กรมประมงได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดและนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำทดแทนสัตว์น้ำจืดที่หายไปเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1,500 ล้านตัว หากมีผู้สนใจหรือหมู่บ้านใดต้องการขอรับพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยในแหล่งน้ำสามารถยื่นคำขอรับพันธุ์น้ำฟรี หรือขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของท่านได้เลย 
Last Update: 26 สิงหาคม 2556
บทอาเศียรวาทราชสดุดี

 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 คณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์การอ่านบทอาเศียรวาทราชสดุดี  เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ สทท. (ช่อง ๑๑)  
Last Update: 25 กรกฎาคม 2556
ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯโดยกรมประมงน้อมเกล้า
Last Update: 16 กรกฎาคม 2556
พิธีปล่อยกุ้งก้ามกร้าม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายสมศักดิ์ ปริศนาอนันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีปล่อยกุ้งก้ามกร้าม เนื่องในงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง และข้าราชการกรมประมงให้การต้อนรับ ณ ลำน้ำคลองขุน ม.๕ ตำบลไผจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
Last Update: 16 กรกฎาคม 2556
โครงการปล่อยปลาเค้าคืนถิ่น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางร่วมโครงการปล่อยปลาเค้าคืนถิ่น บริเวณคลองท่าฬ่อฝั่งตะวันตก หมู่ ๑ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายสมหวัง พิมลบุตร รองอธิบดี
Last Update: 15 กรกฎาคม 2556
เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่อาเซียน

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556   นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน“เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่อาเซียน” พร้อมด้วยนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
Last Update: 12 กรกฎาคม 2556
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

 เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี
Last Update: 5 กรกฎาคม 2556
จัดกิจกรรมปล่อยปลาในงานประมงน้อมเกล้า

สพจ. จัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาภายในงานประมงน้อมเกล้า ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2556 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์รังสิต เงินทำบุญนำสบทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญ
Last Update: 2 กรกฎาคม 2556
บันทึกเทปรายการ connectivity

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เดินทางไปบันทึกเทปรายการ connectivity ทางช่องไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค(TGN)  ประเด็นเรื่องเชิญชวนเที่ยวงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 25
Last Update: 25 มิถุนายน 2556
“วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 25”

ขอเชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว  วันที่ 18 มิ.ย. 56 เวลา 14.00 น.ณ ห้องพะยูน กรมประมง กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
Last Update: 18 มิถุนายน 2556
ดร.ปลอดประสพ สรัสวดี

ท่านรองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ สรัสวดี) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา 
Last Update: 21 มิถุนายน 2556
ประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖ ในงานมีการบรรยายพิเศษ และมีบูธแสดงผลงานวิจัยทางการประมง อ่านต่อ
Last Update: 5 มิถุนายน 2556
สัมมนาวิชาการด้านการประมงน้ำจืด 56

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมงได้จัดสัมมนาวิชาการด้านการประมงน้ำจืด ประจำปี 2556 วันที่ 20-23 พฤาภาคม 2556 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี คลิกดูรูป รวมไฟล์สัมมนาทั้งหมด
Last Update: 24 พฤษภาคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ Aqua MDF รุ่น3

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ Aquq MDF เพื่อออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD)แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมงและบุคคล/ผู้แทนหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้ออกหนังสือ อ่านต่อ
Last Update: 3 มิถุนายน 2556
"ประมงไทย รับรู้ สู้ภัยพิบัติ"

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในภายในปี 2558 ฐานะหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ที่ต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดงานนิทรรศการประมง 4 ภาค เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร หัวข้อ ประมงไทย รับรู้ สู้ภัยพิบัติ ยืนหยัดสู่อาเซียน อ่านต่อ
Last Update: 10 พฤษภาคม 2556
ดันเกษตรกรไทยเป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์"

นโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) หรือ เกษตรกรปราดเปรื่อง และสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) ถือเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกษตรกรไทยเป็นมืออาชีพและพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง จนสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 อ่านต่อ
Last Update: 9 พฤษภาคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ Aqua MDF รุ่น2

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ Aquq MDF เพื่อออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD)แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมงและบุคคล/ผู้แทนหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้ออกหนังสือ อ่านต่อ
Last Update: 14 พฤษภาคม 2556
ฤดูน้ำแดง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ แม่น้ำน่านหน้าวัดพฤกษะวัน ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมลนาก จังหวัดพิจิตร นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ อ่านต่อ

Last Update: 16 พฤษภาคม 2556
รายการ talk about kids

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. รายการ talk about kids ขออนุญาตเข้าถ่ายทำรายการที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง โดยมีนักวิชาการประมงเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างใกล้ชิด โดยรายการดังกล่าวยังได้พาผู้เข้าร่วมรายการเข้าเยี่ยมชมและหาความรู้ หอประวัติ และอาคารแสดงพรรณไม้น้ำ
Last Update: 25 เมษายน 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ Aqua MDF รุ่น1

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ Aquq MDF เพื่อออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD)แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมงและบุคคล/ผู้แทนหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้ออกหนังสือ อ่านต่อ
Last Update: 26 เมษายน 2556
Nano aquarium

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เมื่อเวลา 08.30 นายสมหวัง พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำรูปแบบนาโนอะควาเรียม สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Last Update: 2 พฤษภาคม 2556
กรมประมงวางระบบปลาเป็ดผลิตอาหารสัตว์

นายวิมล จันทรโรทัย ( กลาง ) อธิบดีกรมประมง นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ร่วมกันแถลงข่าวการสร้างระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ว่ามีที่มาโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางการผลิต และจะนำระบบดังกล่าวมาเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคกุ้งไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เมื่อเร็วๆนี้
Last Update: 22 เมษายน 2556
แถลงข่าวโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง กรมประมงจัดแถลงข่าวในหัวข้อ "ประมงไทย รับรู้ สู้ภัยพิบัติ"โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี ซึ่งงานดังกล่าวนี้กรมประมงจะจัดนิทรรศการประมง 4 ภาคอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้สามารถรับมือผลกระทบกับสภาวะโลกร้อน อ่านต่อ
Last Update: 23 เมษายน 2556
หนุนไทยเป็นเจ้าภาพสินค้าประมงโลกปี58

นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เผยว่า ประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น ได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ด้านการประมงและงานแสดงสินค้าประมงอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยจะจัดให้ผู้ส่งออกพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้า อ่านต่อ
Last Update: 4 เมษายน 2556
ปลาสเตอร์เจียนพันธุ์รัสเซีย ที่ดอยคำ

นายจรัลธาดา กรรณสูต อดีตอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงการเพาะขยายพันธุ์ปลาพันธุ์ต่างประเทศราคาแพงในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยคำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้โครงการฯ มีการเพาะขยายพันธุ์ปลาปลาสเตอร์เจียน ซึ่งเป็นปลาพันธุ์รัสเซีย อ่านต่อ
Last Update: 18 เมษายน 2556
รดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกราน สพจ.

ในวันที่ 10 เมษายน 2556 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจัดพิธีรดดำหัวผู้ใหญ่  ผู้อำนวยการสำนัก และผู้เชี่ยวชาญอีก 2ท่าน เนื่องในโอกาสวันสงกราน เพื่อเป็นแบบอย่างในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีผู้เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อ่านต่อ
Last Update: 10 เมษายน 2556
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 2555

กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2555 ให้แก่เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา, พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ สังกัดกรมประมง และ กองทุนสนับสนุนการวิจัย สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในด้านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 อ่านต่อ
Last Update: 3 เมษายน 2556
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังท่าราชวรดิฐ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  โดยกรมประมงน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยจำนวน ๙ ชนิด  ได้แก่  ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง อ่านต่อ
Last Update: 5 เมษายน 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงปล่อยปลา

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นายสมหวัง พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้ารับเสด็จ  ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
Last Update: 2 เมษายน 2556
อุบลราชธานีปลาในกระชังตายกว่า 3 แสนตัว

ปลาเลี้ยงในกระชังจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 3 แสน ตัว มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ตายเฉียบพลันหลังพายุฤดูร้อน หลังฝนตกในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอดอนมดแดง และสว่างวีระวงศ์ ประมงจังหวัดระบุสาเหตุ เพราะค่าออกซิเจนในน้ำน้อยกว่าปกติเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน อ่านต่อ
Last Update: 28 มีนาคม 2556
ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง “โอกาสและผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมประมง” โดยมีผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าประมงของไทย และเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
Last Update: 27 มีนาคม 2556
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ และนายสมหวัง พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และข้าราชการกรมประมง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล และรับฟังธรรมเทศนา เพื่อสร้าง “พระมหาเจดีย์” บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมอานนท์ อ่านต่อ
Last Update: 14 มีนาคม 2556
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวังชลบุรีจัดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีโดยนายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 9ได้จัดงานแถลงข่าว อ่านต่อ
Last Update: 13 มีนาคม 2556
สมเด็จพระเทพฯทรงปล่อยปลาจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงเกษตรต้นแบบ นางผิน สุทธเขต ซึ่งดำเนิกิจกรรมเลี้ยงปลากินพืช 600 ตัว กบ 100 ตัว ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลให้ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 1 ราย และทรงปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 9 ชนิดได้แก่ ปลาปีกแดง ปลาพลวงหินปลาค้อ ปลาน้ำหมึก ปลากั้ง ปลามัน ปลาตะเพียนน้ำตก อ่านต่อ
Last Update: 5 มีนาคม 2556
แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำด้านการประมง

เมื่อวันที่21มีนาคม2556 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีได้เดินทางเพื่อไปร่วมให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำด้านการประมง ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานคลินิกครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ
Last Update: 21 มีนาคม 2556
เจ้าหน้าที ภูฎาน-เข้าพบ ท่าน ผอ.สำนักฯ

ประเทศภูฏานส่งเจ้าหน้าทีเดินทางมาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์(งานวิจัยประมง)ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรีและสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและแลกเปลื่่ยนความรู้เกี่ยวกับการเพาะและจัดการปลา ปลาเทราห์ และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ดูภาพ
Last Update: 28 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมไซเตส ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมภาคีนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์(ไซเตส)ครั้งที่16ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการประชุมครั้งนี้จะดำเนินไปถึงวันที่ 14 มีนาคม มีตัวแทนจาก 178 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม กรมประมงเข้าร่วมเรื่องปลากระเบน อ่านต่อ
Last Update: 4 มีนาคม 2556
ผู้บริหารโมซัมบิก-เข้าพบ ผอ.สำนักฯ

คณะผู้บริหารจากกระทรวงประมงแห่ง สาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อขอนำคณะศึกษาดูงาน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลานิล) ณ น้ำใสฟาร์ม จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖-๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ดูภาพ
Last Update: 1มีนาคม 2556
โครงการอนุรักษ์จระเข้ในธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  กรมประมงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงจระเข้แห่งประเทศไทย สหกรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดงานแถลงข่าว อ่านต่อ
Last Update: 1 มีนาคม 2556
 คณะประมงซูดานมาดูงานประเทศไทย 

 ประเทศซูดานส่งผู้บริหารและนักวิชาการประมงเดินทางมาศึกษาการเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทยเพื่อเป็นแบบอย่างนำกลับไปพัฒนาประเทศภายใต้ความร่วมมือของโครงการ JICA เพื่อศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศและเทคนิคการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธ์ปลานิลไทยระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดูภาพ
Last Update: 11 กุมภาพันธ์ 2556
เชิญเยี่ยมชมปลากระเบนราหูขนาดใหญ่

กรมประมงได้นำปลากระเบนขนาดใหญ่มาพักไว้ กระเบนราหู จำนวน4ตัว เพศผู้2ตัว เพศเมีย2ตัว ผู้ใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ หน่วยงานประมงสาธิต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจะนำคณะเข้าเยี่ยมชม สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ โทร 08 1259 8108 หรือ 08 9068 9653  อ่านต่อ
Last Update: 19 กุมภาพันธ์ 2556
พลับพลึงธารพรรณไม้น้ำไทยหนึ่งเดียว

สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร่วมจัดนิทรรศการ “พลับพลึงธาร พรรณไม้น้ำไทยหนึ่งเดียวในโลก" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อ่านต่อ
Last Update: 13 กุมภาพันธ์ 2556
ประนครปฐมฟิชแฟร์ครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงาน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการปลาสวยงาม จำนวน ๑๐ ตู้ ๑๐ ชนิด และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม อ่านต่อ 
Last Update: 15 กุมภาพันธ์ 2556
 ประชุมผู้บริหารกรมประมง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมอานนท์ อาคารโฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมงจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้ากุ้งและทูน่า อ่านต่อ

Last Update: 6 กุมภาพันธ์ 2556
 เปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง อ่านต่อ วิดีโอ
Last Update: 11 กุมภาพันธ์ 2556
กรมประมงร่วมกับ SEAFDEC

วันที่ 14 มกราคม 2556 กรมประมงร่วมกับ SEAFDEC จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Last Update: 14 มกราคม 2556
งานเลี้ยงปีใหม่ 2013

ผอ. นพดล จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนภายใต้สังกัดมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยช่วงเช้ามีการทำบุญสำนัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และในช่วงเย็นจัดมีงานเลี้ยงฉลองภายใต้ชื่อ สดชื่น สมหวัง มีพลังตลอดปี 2013 และจัดการจับฉลาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานรื่นเริง
ดูภาพบรรยากาศ
Last Update: 10 มกราคม 2556
สพจ. รับพระราชทานส.ค.ส.ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ เข้ารับพระราชทานส.ค.ส.ประจำปี 2556 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ที่ปรึกษากรมประมงเป็นผู้อัญเชิญ
Last Update: 15 มกราคม 2556
กิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์

งานเกษตรสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาออนไล ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 2 อ่านต่อ
Last Update: 15 มกราคม 2556
กรมประมงร่วมกับ SEAFDEC

วันที่ 14 มกราคม 2556 กรมประมงร่วมกับ SEAFDEC จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Last Update: 14 มกราคม 2556
งานเลี้ยงปีใหม่ 2013

ผอ. นพดล จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนภายใต้สังกัดมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยช่วงเช้ามีการทำบุญสำนัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และในช่วงเย็นจัดมีงานเลี้ยงฉลองภายใต้ชื่อ สดชื่น สมหวัง มีพลังตลอดปี 2013 และจัดการจับฉลาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานรื่นเริง ดูภาพบรรยากาศ
Last Update: 10 มกราคม 2556
 ประมงกับความมั่นคงอาหาร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกรุงเทพฯ คณะทำงานกลุ่มผู้รับ พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ และ คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประมงกับความมั่นคงอาหาร” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
Last Update: 30 มกราคม 2556
 โครงการเพิ่มผลผลิตปลาในลุ่มน้ำยมตอนล่าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดพร้าว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร กรมประมงจัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตปลาในลุ่มน้ำยมตอนล่าง หวังสร้างลำน้ำ สายจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ   อ่านต่อ
Last Update: 4 กุมภาพันธ์ 2556