Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

งานกีฬาปีใหม่
 
อวยพรผู้บริหารปีใหม่
งานเลี้ยงปีใหม่ สพจ
 
อบรมเชิงวิชาการอนุกรมวิธานครั้งทั่ 2
ประเทศซูดานดูงาน สพจ
 
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
งานเกษตรสุรนารีย์ปล่อยปลาออนไลน์
 
งานสัมมนาวิชาการด้านประมงน้ำจืด 2556

ไฟล์สัมมนา