Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 คำสั่งคณะกรรมการเงินทุน
      คำสั่งกรมประมง ที่ 659/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

      คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ พันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

 ประมาณการรายจ่ายเงินทุนฯ ปี 2555 - 2559
 แผนสารสนเทศ (เงินทุนฯ)
 ระเบียบการจัดตั้งเงินทุนฯ  และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนฯ 
      ระเบียบกษ_เงินทุนหมุนเวียน
      พรบ.เงินทุนหมุนเวียน2558
      ว372การปฏิบัติตามพรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน2558
      ว383กรอบการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
      มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี2559
      ว44การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
           ประกาศคกก.บริหารพนักงานราชการ(ฉบับที่7)
           ระเบียบก.คลัง4การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่6)
      ว72การปรับอัตราค่าจ้างและปรับค่าตอบแทน
      ครม._พิจารณาให้ความช่วยเหลือขาดแรงงาน56
      ครม._พิจารณาให้ความช่วยเหลือขาดแรงงาน57
      ระเบียบสำนักนายกฯ ขอจัดตั้ง ดำเนินงานทุนหมุนเวียน
      ว31หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติบริหารลูกจ้างประจำชั่วคราวเงินทุนฯ
      ระเบียบการคลัง_เบิกจ่ายเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวฯ(ฉบับที่6)
      (ระเบียบ)การเก็บรักษาเงิน_กรมบัญชีกลาง(2551)
 ระเบียบจัดตั้งดำเนินงานเงินทุนฯ
 แผนบริหารความเสี่ยง
 คู่มือบริหารความเสี่ยง
 แผนทรัพยากรบุคคล
 แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ปี 58-60
 แผนยุทธศาสตร์กรมประมง ปี 56-59
 ยุทธแผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
 งบแสดงฐานะการเงินของเงินทุนฯ ปี 2555-2559
      งบแสดงฐานะการเงินของเงินทุนฯ ปี 2555 – 2558
      งบแสดงฐานะการเงินของเงินทุนฯ ปี 2559
 เบอร์โทรหน่วยงาน กพจ.
 

 ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประกาศกรม 21/12/2559
 ประกาศลดราคากุ้งขาวแวนนาไม กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประกาศกรม 25/10/59
 สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
      สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2552 - 2556
      สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2557
      สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯปี 2558
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
      บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี2553-2558
      บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำบัญชี ปี 2559       
           ตัวชี้วัดเงินทุนฯ ปี 59
 จุดให้บริการและช่องทางการติดต่อ สำหรับ“การซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ
 การดำเนินงานด้านการเงินของงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2558

รางวัลเงินทุนหมุนเวียน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ร่วมแสดงนิทรรศการเรื่อง “ระบบฟักไข่ปลานิลแบบประหยัดต้นทุนการผลิต” ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกรบัญชีกลาง และในการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของทุนหมุนเวียน การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของทุนหมุนเวียน
Last Update: 12 กรกฏาคม 2559  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำตัวชี้วัดด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2559 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
ณ โรงแรมไมดา ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
Last Update: 31 สิงหาคม 2559