Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจรับรองฟาร์ม
แบบฟอร์มรายงาน NRCP
แบบฟอร์มรายงานผลตรวจสารตกค้าง

 

 แบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่างรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ Food Safety ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แบบฟอร์มพื้นที่เป้าหมายฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดำเนินการเข้าตรวจประเมินฟาร์มประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แบบฟอร์ม รายงานผลการยื่นใบสมัครขอตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แบบฟอร์มตรวจติดตามฟาร์ม GAP1
แบบฟอร์มตรวจติดตามฟาร์ม SL1
แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
แบบฟอร์ม กปม.31.56 
แบบฟอร์มรายงานการตรวจฟอร์มลีน
แบบฟอร์ม EU 2556