Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


เกดิ์ชบา ปิ่นพา 
นักวิชาการประมง 

รุ่งนภา ชัยศรี  
นักวิชาการประมง

กนกภรณ์ ทะกัน
นักวิชาการประมง

จิตชญา ขมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    

ชัยวัฒน์ เปล่งฉวี
เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป

วิสา ธรรมบุญ  
เจ้าพนักงานประมง   

สราวุธ แย้ม
พนักงานผู้ช่วยประมง

วงศ์ระพี คงมณี   
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ยุพา ขำมิน
พนักงานผู้ช่วยประมง

พัชรี เลาะศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล