Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ปี60-69

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today733
Yesterday884
This week6177
This month16389
Total869842

วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2561 20:56
Powered by CoalaWeb

G-Chat + E-mail

ข่าวประกวดราคา

::วิสัยทัศน์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"::


  ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (นายทวี วิพุทธานุมาศ) 6/11/61 
 
มาตรฐานและการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 7/11/61 
 ยุทรศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2522
 แผ่นพับมาตรฐานฟาร์มโดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
 คู่มือการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดย กมป.
 สมุดบันทึก การเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย กมป.
 
  คู่มือ & ทั่วไป    แผนการดำเนินงานและแบบฟอร์มรายงานอินทรีย์ ปี2562  
 บรรยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ผชช.ทวี) 10/1/61
 คู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์_2_12_60
 ORGANIC-PART-1_PRODUCTS-FROM-ORGANIC
 เล่ม คุ่มืออินทรีย์61
 แผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 แบบติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 แบบรายงาน อินทรีย์ สนง ปจ 62  
 แบบคัดเลือกเกษตรกร อินทรีย์ 62  
 แบบคัดเลือกเกษตรกร อินทรีย์ 62  
 แบบรายงาน อินทรีย์ ศพจ 62  

ผู้บริหาร


นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ 
ผู้อำนวยการฯ กพจ.

ฐานข้อมูล กพจ.

ฐานข้อมูล กปม.

โคงการ/กิจกรรม

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บกรมประมงเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประมวลจริยธรรมฯ

ข้อมูลปลาไทย