Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

หารือกับ Mr. U Myint Zin Htoo รองอธิบดีกรมประมง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะ เข้าหารือกับ Mr. U Myint Zin Htoo รองอธิบดีกรมประมง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะพันธุ์ปลา Giant Butter Catfish ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Last Update:  17 มกราคม 2562 
ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมบึงบัว
วันที่ 14 มกราคม 2562 หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน (น.ส.มาลาศรี คำศรี) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมบึงบัว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกโดยประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการธนาคารฯ นายอำเภอบางกระทุ่ม และประมงจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ และการส่งโครงการฯ เข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
Last Update:  15 มกราคม 2562 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
วันจันทร์ที่7มกราคม2562 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผอ.กพจ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆในความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพะยูนอาคารจุฬาภรณ์กรมประมง
Last Update:  8 มกราคม 2562  
ร่วมอวยพรแก่รองอธิบดีกรมประมง
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หัวกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมอวยพรแก่ นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ในวันขึ้นปีใหม่ 2562
Last Update:  26 ธันวาคม 2561