Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 สำเนาคำสั่งกรมประมง 29/05/63 
 
สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 29/05/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 27/05/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 21/05/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 19/05/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 07/05/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 29/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 23/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 23/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 17/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 15/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 09/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 07/04/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 31/03/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 31/03/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 27/03/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 23/03/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 19/03/63 
 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/03/63 
 
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกฯ 09/03/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 04/03/63 
 
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 03/03/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 28/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 26/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 25/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 21/02/63 
 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 18/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 12/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 12/02/63 
 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งฯ 05/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 04/02/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 31/01/63 
 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/01/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 28/01/63 
 
กำหนดหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงฯ 23/01/63 
 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/01/63 
 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/01/63 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 21/01/63 
 
สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 20/01/63 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 20/01/63 
 
การจัดตั้งกองตรวจราชการ 17/01/63 
 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/01/63 
 สำเนาคำสั่งกรมประมง 15/01/63 
 
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/01/63 
 
สำเนาคำสั่งกรมประมง 14/01/63 
 
สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 13/01/63