Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 ขายคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด 02/06/63 
 การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานฯ 01/06/63 
 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน ฯ 29/05/63 
 มาตรการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งสังกัดกรมประมงฯ 27/05/63 
 มาตรการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ 27/05/63 
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีฯ 26/05/63 
 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาชื้อฯ 26/05/63 
 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างฯ 26/05/63 
 การใช้ภาพธงชาติกัมพูชาฯ 21/05/63 
 กำหนดวันสำคัญของชาติ 21/05/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 19/05/63 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 19/05/63 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 18/05/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18/05/63 
 งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดฯ 14/05/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 12/05/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 12/05/63 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 12/05/63 
 ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรัฐมนตรี 08/05/63 
 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 07/05/63 
 เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ 07/05/63 
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อฯ 30/04/63 
 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 30/04/63 
 ขอส่งสำเนากราประมง 28/04/63 
 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในราชการกรมทางหลวงชนบทฯ 28/04/63 
 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบฯ 23/04/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/04/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/04/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/04/63 
 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/04/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23/04/63
 งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะฯ 21/04/63 
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังฯ 21/04/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 21/04/63 
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ 20/04/63 
 ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาฯ 17/04/63 
 การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ 17/04/63 
 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ 16/04/63
 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าฯ 16/04/63
 การปรับการเปิดภารเรียนที่หนึ่ง ปีการศึดษา ๒๕๖๓ 16/04/63 
 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของนำเข้าเพื่อใช้รักษาฯ 16/04/63
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/04/63 
 ส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 15/04/63 
 แขอความร่วมมือชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราว 15/04/63 
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ฯ 15/04/63 
 กำหนดพื้นที่พิเศษ ปี63ฯ 14/04/63 
 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบฯ 14/04/63 
 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐฯ 13/04/63 
 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างฯ 13/04/63 
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลฯ 13/04/63 
 การดำเนินการจัดซื้อยา เวชภันฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ฯ 13/04/63 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 10/04/63 
 การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตาม ข้อกำหนด ฉบับที่๒ ฯ 09/04/63 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมระดับตำแหน่งฯ 08/04/63 
 ข้อกำหนด ตามมาตรการ ๙ แห่งฯ 08/04/63 
 การให้บริการประชาชนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 08/04/63 
 การให้บริการประชาชนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ 07/04/63 
 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาชื้อฯ 07/04/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 07/04/63 
 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาฯ 07/04/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 02/04/63 
 ส่งสำเนาประกาศกรมประมงฯ 01/04/63 
 ประกาศ อ.ก.พ กรมประมงฯ 31/03/63 
 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ฯ 30/03/63 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ 30/03/63 
 ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 30/03/63 
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในฯ 27/03/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 30/03/63 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27/03/63 
 แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 25/03/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24/03/63 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิญผลงานฯ 24/03/63 
 หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฤิบัติงานในที่พักฯ 24/03/63 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 24/03/63 
 ขอแจ้งแก่ไขใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ฯ 23/03/63 
 ขอเปลี่ยนแปลงขอตกลงคุณธรรมฯ 23/03/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 24/03/63 
 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุฯ 20/03/63 
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63 19/03/63 
 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ปี63 19/03/63 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 19/03/63 
 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง 19/03/63 
 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 19/03/63 
 ข้อการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13/03/63 
 ข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรีฯ 13/03/63 
 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวฯ 11/03/63 
 แก้ไขประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการฯ 09/03/63 
 ข้อราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ 09/03/63 
 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้าง 06/03/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 05/03/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 05/03/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 05/03/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 04/03/63 
 ส่งเอกสาร 02/03/63 
 มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ กพ. 27/02/63 
 กสทช.ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมจำนวน 3 ฉบับ 27/02/63 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 27/02/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 27/02/63 
 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบฯฯ 25/02/63 
 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ 24/02/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24/02/63 
 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างฯ 14/02/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14/02/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14/02/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14/02/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14/02/63 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างพ้นจากราชการ 13/02/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 12/02/63 
 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 11/02/63 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 12/02/63 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกเข้ารับการประเมินฯ 11/02/63 
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบฯ 07/02/63 
 ประกาศกระทรวงการคลังฯ 05/02/63 
 ขอแจ้วเวียนพิกัดภูมิศาสตร์ฯ 03/02/63 
 นโยบายการดูแลองค์การที่ดี กรมประมงฯ 03/02/63 
 วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพฯ 30/01/63 
 ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยบรรเลงดุริยางค์ฯ 30/01/63 
 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลฯ 28/01/63 
 ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 27/01/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/01/63 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21/01/63 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 21/01/63 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ 16/01/63 
 การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๒  15/01/63 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 13/01/63 
 หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหารฯ 14/01/63 
 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมประมง 09/01/63 
 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตฯ 08/01/63 
 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ 06/01/63