Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 23/08/62 
 การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี 22/08/62 
 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติฯ 20/08/62 
 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์และแผนฯ 20/08/62 
 รายชื่อข้าราชผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินฯ สังกัดกรมประมง 07/08/62 
 คู่มือบัญชีภาครัฐ  07/08/62 
 การย้ายเวลาเก็บรักษางบประมาณฯ 07/08/62 
 คำอธิบายโครงสร้างและวิธีคำนซณเทียบสัดส่วฯน 07/08/62 
 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 07/08/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 06/08/62 
 การขี้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลฯ 05/08/62 
 กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฏกระทรวง 02/08/62 
 มาตรการการสอบบรรจุเข้ารับราชการกรมประมง 02/08/62 
 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง ประจำปี62 31/07/62 
 รับโอนข้าราชการมาจากกรมการข้าว 31/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ ก.พ. 30/07/62 
 ปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 30/07/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 30/07/62 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกล  24/07/62 
 การกำหนดเลขหนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล 24/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ฯ 23/07/62 
 รับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยฯ 22/07/62 
 รับขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญฯ 22/07/62 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชฯ 18/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ ก.พ. 18/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ฯ 12/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ ก.พ. 12/07/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 11/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ ก.พ. 08/07/62 
 แนวทางการปฏิบัติบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลัง 03/07/62 
 กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้าราชอาณาจักร 01/07/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ 27/06/62 
 พระราชฤกษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุุตร ปี62 24/06/62 
 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 20/06/62 
 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 18/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18/06/62 
 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. 18/06/62 
 คู่มือการคับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรตามนโยบาย การตลาดนำการผลิต 17/06/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 14/06/62
 ซักซ้อมแนวทางการยื่นขอหนังสื่อรับรองการใช้สิทธิตามมาตร๓๕ 1406/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 13/06/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินฯ 12/06/62 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบของกรมประมง 12/06/62 
 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการจัดทำราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/62 
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการฯ 12/06/62 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12/06/62 
 การรับมอบของที่ระลึก 10/06/62 
 การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานฯ 07/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 05/06/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 05/06/62
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 04/06/62 
 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงอุดมศึกษา 05/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 04/06/62 
 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 04/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 04/06/62 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ ปี62 04/06/62 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 04/06/62 
 ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล 31/05/62 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 31/05/62 
 จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 31/05/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 28/05/62 
 ขอความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์ 28/05/62 
 กำหนดหยุดราชการประจำปี 24/05/62 
 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 24/05/62 
 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 21/05/62 
 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ จัดซื้อยาตามราคากลาง 21/05/62 
 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจและชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 17/05/62 
 การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินี 16/05/62 
 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ 07/05/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนเมษายน) 07/05/62 
 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบฯ 02/05/62 
 รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทยฯ 02/05/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 02/05/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 02/05/62 
 กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ 01/05/62 
 กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ 29/04/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 25/04/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 09/04/62 
 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 09/04/62 
 ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าหรือร่วมพิธีการ 03/04/62 
 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 02/04/62 
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 01/04/62 
 ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี2562 01/04/62 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29/03/62 
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 29/03/62 
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย 29/03/62 
 การเผยแพร่ราคายางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 28/03/62 
 การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 28/03/62 
 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักฯ 27/03/62 
 แนวทางปฏิบัติวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 27/03/62 
 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27/03/62 
 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา 27/03/62 
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติ 19/03/62 
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติ 20/03/62 
 สรุปประเด็นการแถลงข่าวตราสีญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 19/03/62 
 ดู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับก่อสร้าง 18/03/62 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายนอกงบประมาณ62 18/03/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 18/03/62 
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 15/03/62 
 แจ้งเปลี่ยนคณะบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 08/03/62 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ 07/03/62 
 แจ้งการใช้งานระบบคลังเอกสารออนไลน์ กรมประมง 07/03/62 
 สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน 06/03/62 
 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 05/03/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยวัตถุประสงค์ 05/03/62