Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 14/06/62
 ซักซ้อมแนวทางการยื่นขอหนังสื่อรับรองการใช้สิทธิตามมาตร๓๕ 1406/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 13/06/62 
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินฯ 12/06/62 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบของกรมประมง 12/06/62 
 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการจัดทำราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/62 
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการฯ 12/06/62 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12/06/62 
 การรับมอบของที่ระลึก 10/06/62 
 การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานฯ 07/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 05/06/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 05/06/62
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 04/06/62 
 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงอุดมศึกษา 05/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 04/06/62 
 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 04/06/62 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 04/06/62 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ ปี62 04/06/62 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 04/06/62 
 ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล 31/05/62 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 31/05/62 
 จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 31/05/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 28/05/62 
 ขอความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์ 28/05/62 
 กำหนดหยุดราชการประจำปี 24/05/62 
 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 24/05/62 
 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 21/05/62 
 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ จัดซื้อยาตามราคากลาง 21/05/62 
 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจและชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 17/05/62 
 การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินี 16/05/62 
 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ 07/05/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนเมษายน) 07/05/62 
 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบฯ 02/05/62 
 รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทยฯ 02/05/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 02/05/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 02/05/62 
 กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ 01/05/62 
 กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ 29/04/62 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 25/04/62 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 09/04/62 
 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 09/04/62 
 ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าหรือร่วมพิธีการ 03/04/62 
 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 02/04/62 
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฯ 01/04/62 
 ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี2562 01/04/62 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29/03/62 
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 29/03/62 
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย 29/03/62 
 การเผยแพร่ราคายางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 28/03/62 
 การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 28/03/62 
 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักฯ 27/03/62 
 แนวทางปฏิบัติวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 27/03/62 
 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27/03/62 
 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา 27/03/62 
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติ 19/03/62 
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัติ 20/03/62 
 สรุปประเด็นการแถลงข่าวตราสีญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 19/03/62 
 ดู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับก่อสร้าง 18/03/62 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายนอกงบประมาณ62 18/03/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 18/03/62 
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 15/03/62 
 แจ้งเปลี่ยนคณะบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 08/03/62 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ 07/03/62 
 แจ้งการใช้งานระบบคลังเอกสารออนไลน์ กรมประมง 07/03/62 
 สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน 06/03/62 
 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 05/03/62 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยวัตถุประสงค์ 05/03/62