Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 คู่มือกิจกรรมตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี2560 
      1.
คู่มือกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาสินค้าประมง 2.ตารางกระบวนการรายงานผล
 
กระบวนการสินค้ามีคุณภาพของ กพจ.ตาม PMQA และตัวชีวัดกระบวนการ
 คู่มือการปฏิบัติตรวจสารตกค้าง ฉบับ กพจ. ปรับปรุง 
 คู่มือการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
คู่มือ การแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
 คู่มือ การสืบหาสาเหตุ การสังเกต การป้องกัน การรักษา สัตว์น้ำป่วยหรือตาย 
 การตรวจสอบการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 
 การตรวจสอบการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)(กรณี ปลากระเบนน้ำจืด)
 รายชื่อกระบวนงานให้บริการประชาชนในคู่มือประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ สามารถสืบค้นและดูรายละเอียดในการให้บริการ ได้ที่นี้ กพจ. 

 คู่มือ การสืบหาสาเหตุ การสังเกต การป้องกัน การรักษา สัตว์น้ำป่วยหรือตาย 
 การตรวจสอบการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 
 การตรวจสอบการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)(กรณี ปลากระเบนน้ำจืด)