Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

มนุษกับธรรมชาติ...๖๐ นาที
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

พระธรรมโกศาจารย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ ๖.๒ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
 หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม สำหรับใช้ในการคัดเลือกคนดี ,
แบบ ฟอร์มตามที่ ป.ป.ท. กำหนด สำหรับใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยให้บริการ (สสม. สสจ. สทจ. ฝบร.) โหลด.