เงินทุนหมุนเวียน

ข่าวสาร

วิสัยทัศน์  :  " ผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำพันธุ์ดีมีคุณภาพ " 
 

พันธกิจ  :  บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ  อย่างมีประสิทธิภาพ
                     โดยการผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่าย

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
   2. เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
   3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
   4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

 

Additional information