สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไหน ?

  1. สมัครโดยตรง ได้ที่ ศูนย์และสถานีประมง ของกรมประมงในเขตจังหวัดของท่านที่ฟาร์มตั้งอยู่  ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท แจ้งความจำนงค์และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท  เขื่อนเจ้าพระยาำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0-1724-2645

  2. สมัครกับเจ้าหน้าของกรมประมงที่ออกให้บริการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ เมื่อพบเจอเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือนัดหมายรวมกลุ่มเกษตรกร แล้วแจ้งให้ ศูนย์และสถานีประมง ของกรมประมงในเขตจังหวัดของท่านทราบ เพื่อนัดหมายออกบริการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท แจ้งความจำนงค์และนัดหมาย ทางจดหมายหรือโทรศัพท์ ถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท  เขื่อนเจ้าพระยา ำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17150 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย) หรือโทรศัพท์นัดหมายโดยตรงที่ 0-1724-2645

การรับแบบฟอร์ม

  • ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม จากสถานที่ทำการขึ้นทะเบียนที่แจ้งไว้

  • สามารถ Download ได้จาก Web site ของกรมประมงที่ www.fisheries.go.th

  • เกษตรกรสามารถใช้สำเนาการถ่ายเอกสารเพื่อกรอกข้อความได้

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com