เข้าร่วมโครงการแล้วท่านได้อะไร ?

  • ท่านจะได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการในการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีความปลอดภัย

  • ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเพื่อการผลิตให้ได้มาตรฐาน

  • ท่านมีสิทธิได้รับการอบรมในโครงการ อาหารปลอดภัย (Food Safety) จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค จากกรมประมง

  • ปัจจัยการผลิตของท่านจะได้รับการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง

  • ผลิตภัณฑ์ของท่านจะได้รับการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างก่อนการจำหน่าย

  • ท่านจะได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • ท่านจะได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตและการส่งออก

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com