เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต้องเข้าร่วมโครงการ

  1. ฟาร์ม บ่อหรือกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์น้ำไว้เพื่อจำหน่าย ต้องเข้าร่วมโครงการในระดับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นต่ำสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Safety level)และมาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ จี เอ พี (Good Aquaculture Practice : GAP)
  2. ฟาร์มหรือบ่อเพาะเลี้ยง กุ้งก้ามกราม ต้องเข้าร่วมโครงการในระดับ มาตรฐานระบบการผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ จี เอ พี (Good Aquaculture Practice : GAP)

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com