ตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค  หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร ร่วมมือ การยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมถึงการยกระดับมาตรฐานเพื่อการส่งออกโดยเน้นให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับฟาร์ม ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูป ธุรกิจการขนส่ง และการจำหน่ายไปจนถึงผู้ส่งออก ทั้งนี้เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทั้งระบบให้ถูกสุขอนามัยและด้านมาตรฐานสากลตั้งแต่ผู้ผลิตในระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและจะเป็นการพัฒนาธุรกิจการประมงให้ก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com