ปี2557

 GAP(57)

    - รายชื่อรับรองGAP_57(กลาง)
    - รายชื่อรับรองGAP_57(ใต้)
    - รายชื่อรับรองGAP_57(เหนือ)
    - รายชื่อรับรองGAP_57(อีสาน)

 - SL(57)

   รายชื่อรับรองSL_57(กลาง)
   - รายชื่อรับรองSL_57(ใต้)
   - รายชื่อรับรองSL_57(เหนือ)
   - รายชื่อรับรองSL_57(อีสาน)

ปี2558

 GAP(58)

    - รายชื่อรับรองGAP_58(กลาง)
    - รายชื่อรับรองGAP_58(ใต้)
    - รายชื่อรับรองGAP_58(เหนือ)
    - รายชื่อรับรองGAP_58(อีสาน)

 - SL(58)

   รายชื่อรับรองSL_58(กลาง)
   - รายชื่อรับรองSL_58(ใต้)
   - รายชื่อรับรองSL_58(เหนือ)
   - รายชื่อรับรองSL_58(อีสาน)

ปี2559

 GAP(59)

    - รายชื่อรับรองGAP_59(กลาง)
    - รายชื่อรับรองGAP_59(ใต้)
    - รายชื่อรับรองGAP_59(เหนือ)
    - รายชื่อรับรองGAP_59(อีสาน)

 - SL(59)

   - รายชื่อรับรองSL_59(กลาง)
   - รายชื่อรับรองSL_59(ใต้)
   - รายชื่อรับรองSL_59(เหนือ)
   - รายชื่อรับรองSL_59(อีสาน)

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com