- มาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety level)

 คำสั่งที่365-1-2547    คำสั่งที่1140-2548    ประกาศSL(2547)    ระเบียบSL(2547)

 ระเบียบSL(ฉ.2-2547)    ระเบียบSL(ฉ.3-2548)    ระเบียบSL(ฉ.4-2557)

- มาตรฐาน GAP 

 แจ้งเวียนปรับเปลียนเกณฑ์ Nitrofurans 
 ระเบียบการออกเครื่องหมายรับรอง Fisheries Shop 63 

 
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    ที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553  

 คำสั่งที่443-2553  คำสั่งที่487(1-2)-2548  คำสั่งที่1299-2559  ระเบียบGAP(2553)  ระเบียบGAP(ฉ.2-2556)  ระเบียบGAP(ฉ.3-2561)

- มาตรฐาน GAP ปลาสวยงาม

 ระเบียบGAPปลาสวยงาม(2558)

- สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (สอ.3/สอ.4)

 ประกาศกรมประมง(2557)  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 

- สถานกักกันสัตว์น้ำ

 ประกาศกรมประมง(2556)

 

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com